Reguleringsplan for Gunneklevfjorden II - PlanID 430 er nå vedtatt

Innhold

Den 08.09.2022, i sak 43/22 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Gunneklevfjorden II.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Beskrivelse av planarbeidet

Gunnekleivfjorden har utstrekning ca. 800daa., og lengde ca. 2km fra nord til sør. Fjorden ligger ca. 2km sør for bysenteret. Herøya Industripark, som dekker et areal på ca. 1,5 km2, ligger på vestside av fjorden. Riksvei 36 tangerer østsiden av Gunnekleivfjorden – og Hydrovegen følger fjordkanten på vestside. I nord er Gunnekleivfjorden forbundet med utløpet av Porsgrunnselva. I sør danner Herøyakanalen en smal forbindelse mellom Gunnekleivfjorden og Frierfjorden.

Planforslaget legger til rette for endret form for utfylt areal i fjorden i forhold til gjeldende regulering, og som er mindre utfordrende med hensyn til nødvendige miljøtekniske tiltak mot spredning av forurensning ved tildekking/utfylling.

Klagerett

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Klagefrist 21. oktober 2022. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg

 1. Plankart 20.02.22
 2. Planbestemmelser 08.08.22
 3. Planbeskrivelse 20.02.22
 4. Illustrasjonsplan 14.02.22
 5. Konsekvensutredning 20.02.22
 6. Temautredning landskap 02.22
 7. Temautredning tildekking sjøbunn 14.02.22
 8. Temautredning geoteknisk prosjektering av utfylling 15.02.22
 9. Temautredning volumberegninger for utfylling 15.02.22
 10. Trafikknotat 11.01.22
 11. ROS-analyse 20.02.22
 12. Merknader samlet
 13. Referat oppstartmøte
 14. Formannskapets prinsippavklaring om arealformål
 15. Vurdering udetonerte eksplosiver, ADEDE 2018
 16. NGI notat områdestabilitet
 17. Oppsummering off. ettersyn Gunneklev med forslagsstillers merknader
 18. Bekreftelse fra Miljødirektoratet
 19. Vedtak Bystyret den 08.09.22
 20. Vedtak UMB den 23.08.22
 21. Saksframlegg til sluttbehandling
 22. Vedtak UMB den 29.03.22
 23. Saksframlegg til 1.gangs behandling

 

Fridrik Ivar Bergsteinsson

Arealplanlegger

Til toppen