Reguleringsplan for E18 Preståsen – Kjørholt er nå godkjent

Innhold

Den 17.03.22 i sak 8/22 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for E18 Preståsen - Kjørholt.

Planområdet strekker seg fra Moheim/Preståsen i nord til Kjørholt i sør over Eidangerhalvøya

Hensikten med planen er å legge til rette for ny 4-felts E18 på strekningen fra Preståsen til Kjørholt.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 24. april 2022. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen med vedlegg

 1. Plankart R08
 2. Plankart R09
 3. Plankart R10
 4. Planbestemmelser
 5. Planbestemmelser med endringer
 6. Planbeskrivelse
 7. Illustrasjonshefte del 1
 8. Illustrasjonshefte del 2
 9. Illustrasjonshefte del 3
 10. Brev fra KMD
 11. Temarapport trafikk
 12. Temarapport naturmangfold
 13. Temarapport naturressurser
 14. Temarapport friluftsliv, by- og bygdeliv
 15. Temarapport støy
 16. Temarapport vannmiljø
 17. Temarapport Kulturarv
 18. Temarapport forurenset grunn
 19. Temarapport Geoteknikk
 20. Temarapport lokal luftkvalitet
 21. Massehåndteringsplan
 22. Miljøoppfølgingsprogram
 23. Overvannsberegning og vurdering
 24. Risiko- og sårbarhetsanalyse
 25. Fravik
 26. Oppsummering av merknader
 27. Merknader samlet
 28. Innsigelsen trekkes
 29. Saksframlegg 1 gangs behandling
 30. Saksframlegg sluttbehandling
 31. Vedtak Bystyret 17.03.22
 32. Vedtak UMB 01.03.22
 33. Vedtak UMB 26.10.21
Til toppen