Pasadalen

Innhold

Den 24.08, i sak 54/21 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Deponi av rene masser i Pasadalen, planid 645, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Pasadalen

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 5. november. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Beskrivelse av planarbeidet

Området som planlegges oppfylt ligger nord for Tveitanvegen, hvor Norsk Gjenvinning Industri AS har sitt anlegg i Pasadalen, og sør for Enger-området.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for kommunalt massedeponi for ikke-forurensede masser i Pasadalen.

Du kan også se høringsforslaget på Servicesenteret i Storgata 153.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no.
Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Vedlegg

1 Forslag til plankart
2 Forslag til reguleringsbestemmelser
3 Forslag til planbeskrivelse
4 ROS-analyse
5 Merknader
6 Naturtypekartlegging
7 Områdestabilitetsvurdering
8 Miljø og overvann
9 Resultat av arkeologisk registrering
10 Arkeologisk registrering
11 Varsel om planoppstart
12 Saksframlegg
13 Vedtak UMB

Med vennlig hilsen

Fridrik Bergsteinsson
Arealplanlegger 
fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Til toppen