Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Versvikvegen 6A næringsområdet (planID 2016)

Innhold

Spir Arkitekter starter på vegne av Solvang Eiendom opp privat arbeid med reguleringsplan for Versvikvegen 6A, planID 2016.

Versvikvegen 6A

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 12. januar. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

1. Referat fra oppstartsmøte
2. Planinitativ
3. Planavgrensning
4. Illustrasjonsplan

Beskrivelse av planarbeidet

Aven er en del av DTE Group, som er Skandinavias ledende produsent av lastepaller og treemballasje. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av anlegget til Aven Holmestrand AS avdeling Solvang. Utvidelsen vil gjøre det mulig med en samlokalisering med avdelingen på Thingstad. 

Planområdet som er på ca. 19 daa og ligger rett vest for E18 inntil Rv. 36, på veien mellom Herøya og Skjelsvik. Planen har fått planID 2016. Området er i kommuneplanens arealdel (2018 – 2030) avsatt til næringsområde (nåværende). Ny plan erstatter deler av reguleringsplanen for E18 Preståsen – Kjørholt (planID 841). 

Har du kommentarer?

Disse sendes til:

Spir arkitekter AS, e – post: post@spir.no. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Kristian Ottesen, kristian@spir.no, mob. 950 44 063.

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen