Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Rørakollen i Bergsbyda

Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Sweco Norge AS på vegne av Tveito Maskin AS starter arbeidet med detaljregulering for Rørakollen. Detaljreguleringsplanen har fått PlanID 1021.

Rørakollen

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 20.10.2021. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagte oversiktskart og varslingskart som angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning. Planområdet utgjør 57,4 daa. Hensikten med planen er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse og tilhørende infrastruktur.

Planen skal erstatte eksisterende reguleringsplaner for PlanID 1007 Røraåsen og PlanID 1016 Solbakken. Området som berøres er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse og LNFR, samt fremtidig område med kombinert formål boligbebyggelse/offentlig eller privat tjenesteyting (K24) i samsvar med Kommuneplanens arealdel.

Planområdet som varsles er større enn arealet satt av i kommuneplanens arealdel. Dette for å vurdere egnetheten av skogsområdet ovenfor fremtidig bebyggelse med tanke på skredfare og eventuelle avbøtende tiltak. Intensjonen med planarbeidet er å holde boligbebyggelsen og tilhørende infrastruktur innenfor avsatt formålsområde (B42) og utenfor hensynssone (H520).

Det varsles samtidig oppstart av arbeider med utbyggingsavtale.

Viktige dokumenter

  1. Oversiktskart
  2. Plangrense
  3. Varslingsbrev
  4. Referat fra oppstartsmøte
  5. KU vurdering

Har du kommenter?

Disse sendes til:

Sweco Norge AS v/ Alexander Stettin på telefon 41 69 02 12 eller ved e-post til alexander.stettin@sweco.no. Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes fortrinnsvis på mail til alexander.stettin@sweco.no eller pr. brev. Postadresse: Sweco Norge AS v/ Alexander Stettin, Vekanvegen 10, 3840 Seljord.

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen