Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for kvartal Sverresgate, Skolegata, Olavsgate og Aallsgate (planID 2006)

Innhold

Sweco Norge AS starter på vegne av Sverresgate 20 AS opp privat arbeid med reguleringsplan for Sverresgate, Skolegata, Olavsgate og Aallsgate.

Planid 2006

Samtidig varsles oppstart av utbyggingsavtale mellom Sverresgate 20 AS og Porsgrunn kommune.

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 10.03.2023

Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter:

  1. Varslingsbrev
  2. Referat oppstartsmøte
  3. Varslingsliste
  4. Varslingsgrense
  5. Vurdering av behov_ KU
  6. Referat info. møte

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planen er å tilrettelegge for kontorbygg, bydelsmøteplass og parkeringskjeller innenfor gnr./bnr: 200/2206, 200/2920. I tillegg vil tilstøtende areal bli regulert som bygget. Det vil bli vurdert trafikkregulerende tiltak i Olavsgate. Viktige problemstillinger vil bl.a. være tilpasning til Porsgrunn kommune sentrums øvrige bebyggelse, barn og unges interesse, trafikale forhold. Planavgrensing varsles inkludert trafikale areal inntil utbyggingsområdet. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planområdet inngår i reguleringsplan for: 3806 322 - Kvartal begrenset av Sverresgt., Skolegt., Olavs gt. og Aallsgt. I tillegg er deler av 3806 372 - Deler av Nedre Bjørntvedt, Skolegata 10, 12, 14 og 16, og 3806 370 St. Joseph inkludert i planområdet. Gjeldende planer vil bli helt eller delvis erstattet ved vedtak av ny detaljregulering for de områdene som overlappes.

Planen er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Den faller ikke inn under forskriftens oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes.

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 30.11.2022.

Videre saksgang

Mottatte innspill blir dokumentert, vurdert og kommentert som en del av planarbeidet og vil være et grunnlag for utarbeidelsen av et planforslag. Myrene skole vil bli gitt anledning til å utarbeide et eget medvirkningsinnspill, som vil bli vurdert i planarbeidet. Naboer og brukere av området vil bli invitert til et informasjonsmøte om planarbeidet. Planforslaget oversendes kommunen til behandling, og sendes deretter ut på offentlig ettersyn/høring. Det vil da være anledning til å komme med merknader og innsigelser (fra innsigelsesmyndigheter) til planforslaget som vil bli vurdert, før planforslaget blir sluttbehandlet i Porsgrunn kommune.

Planinitiativet er også tilgjengelig på www.sweco.no under «aktuelt».

Har du kommenter? Disse sendes til:
Prosjektil Sør AS, Trommedalsvegen 241 3735 Skien
eller til per.helge.ollestad@prosjektil.no

Kopi av uttalelse kan sendes til:
postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen