Nå settes det i gang privat planarbeid for detaljregulering for Strømtangen i Brevik

Innhold

Børve Borchsenius Arkitekter AS starter på vegne av Trosvik Næringspark AS opp privat arbeid med detaljregulering for Strømtangen i Brevik.

Strømtangen

Det varsles også om mulig inngåelse av utbyggingsavtale mellom Porsgrunn kommune og utbygger. Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 28.02.2020. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

 1. Referat fra oppstartsmøte
 2. Oversiktskart
 3. Varselbrev

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en transformasjon av eiendommene gbnr. 83/196 og 83/203 til en blanding av boliger og nærings/kontorformål, med bebyggelse i 3-8 etasjer. Ny reguleringsplan – PlanID 839 - skal erstatte gjeldende reguleringsplaner i areal som blir omregulert.

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 22.11.2019. Planforslaget er vurdert også opp mot § 8 i forskrift om konsekvensutredninger, og funnet å utløse krav om konsekvensutredning uten planprogram (jfr. § 10b og 10c, samt vedlegg II, pkt. 10b). Foreløpige forslag til tema for konsekvensutredningen:

 • naturmangfold – naturtyper og sårbare arter
 • verdifulle kulturminner – freda bygninger ved Brevik stasjon
 • trafikk og trafikksikkerhet
 • forurenset grunn og evt. forurensning i sjø
 • strandsone, byggegrense mot sjø og allmenhetens tilgang til og langs sjøkanten
 • universell utforming
 • friluftsliv, rekreasjon og turveiforbindelser
 • barn- og unges interesser
 • jernbane
 • klimatilpasning
 • forholdet til farleden
 • muligheter for småbåthavn
 • landskap og fjernvirkning
 • samfunnssikkerhet og risiko og småbarhetsanalyser

Frist for uttalelse er 28.02.2020.

Det inviteres til orienteringsmøte om planarbeidet tirsdag 11. februar kl. 18.30 i Bridgebygget, Strømtangveien 19, Brevik.

Har du kommenter? Disse sendes til:

Børve Borchsenius Arkitekter AS, Storgata 171, 3915 Porsgrunn

epost: post@borveborchsenius.no

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no

eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen