Nå settes det i gang planarbeid for reguleringsplan for E18 PRESTÅSEN – KJØRHOLT planID 841

Innhold

Multiconsult starter på vegne av Nye Veier opp arbeid med reguleringsplan for E18 Preståsen – Kjørholt.

Varslingsgrense E18 Prestås Kjørholt Vs.

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 10. januar 2021. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Brev til berørte grunneiere og naboer
  3. Notat med vurdering av krav om konsekvensutredning

Beskrivelse av planarbeidet

I henhold til plan- og bygningsloven §§12-1, 12-8 og 17-4, varsles det oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning og utbyggingsavtale for E18 Preståsen – Kjørholt i Porsgrunn kommune. Plan-ID er 3806_841. Strekningen er ca. 6 km. lang, og planområdet utgjør til sammen ca. 3200 dekar. Ved Tveten omfatter planområdet også areal til mulig etablering av tunneltverrslag fra Preståstunnelen til Pasadalen. Det kan bli aktuelt å gjøre enkelte justeringer av planavgrensning underveis i planprosessen.

Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredning, og det konkluderes med at det omfattes av § 8. Viktige temaer som skal utredes er naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, støy og luftkvalitet.

Forslagstiller er Nye Veier, og Multiconsult er utførende konsulent. Planarbeidet er en del av arbeidet med strekningen E18 Langangen – Rugtvedt. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av ny E18 i form av firefelts motorvei på strekningen Preståsen – Kjørholt.

Detaljreguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av innsigelse fra Statens vegvesen til detaljreguleringen av E18 strekningen Lanner – Kjørholt vedtatt i Porsgrunn bystyre 13.06.2019. Innsigelsen gikk på kryssløsninger mellom Rød og Kjørholt, og var blant annet begrunnet med at løsningen er i strid med veinormalene i Statens vegvesens håndbok N100. Det har vært arbeidet med å finne alternativ kryssløsning som krever at reguleringsplanen endres på den aktuelle strekningen.

Har du innspill eller merknader?

Det er etablert en egen medvirkningsportal for prosjektet. Gå inn på http://www.nyeveier.no og velg E18 Sørøst – E18 Langangen – Rugtvedt for å finne link til portalen. I den kan man få informasjon om prosjektet og komme med innspill.

Innspill kan også sende via e-post til E18LangangenRugtvedt@multiconsult.no, eller via brev til Multiconsult Norge AS, postboks 1421, 1602 Fredrikstad. Vennligst merk henvendelsen med «10217394-01 E18 Preståsen – Kjørholt».

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Vi ber om innspill innen 10. januar 2021.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes på e-post til: E18LangangenRugtvedt@multiconsult.no. Oppstart av planarbeidet er også varslet på nettstedene: http://www.nyeveier.no

Nye Veier vil arrangere digitalt informasjonsmøte onsdag 9. desember kl. 18:00-20:00, se medvirkningsportalen for mer informasjon

Til toppen