Nå settes det i gang en oppheving av detaljregulering for Skavråkåsen – Gravaområdet, planident 725

Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Porsgrunn kommune starter oppheving av reguleringsplan for Skavråkåsen – Gravaområdet, planident 725. Reguleringsplanen ble stadfestet 23.03.1982.

Planen foreslås opphevet fordi den ikke lenger er i tråd med dagens føringer. Reguleringsplanen er av eldre dato, og med unntak av 2 ubebygde delområder (et fremtidig boligområde og et næringsområde) er planområdet for øvrig utbygd. De ubebygde områdene er avsatt i arealdelen, og krever en ny detaljregulering før de eventuelt bygges ut.

Planen foreslås opphevet fordi:

  • Området er i stor grad ferdig bygd ut
  • Området blir ivaretatt av arealdelen til kommuneplanens arealdel
  • Reguleringsplanen egner seg ikke som styringsverktøy
  • Planen er erstattet av andre nærliggende planer, og vesentlig fragmentert siden den opprinnelig ble stadfestet.

Flere delområder innenfor det opprinnelige planområdet er etter vedtak detaljert ytterligere.


Utklipp av reguleringsplan for Skavråkåsen – Gravaområdet. Planavgrensningen er vist i svart prikket linje med en lys grå fyllfarge. De røde strekene er eiendomsgrenser.

Synspunkter

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no innen 4 September 2020.

Link til ekstra informasjon om oppheving av reguleringsplaner

 

Til toppen