Kunngjøring om godkjent reguleringsplan (detaljregulering) for E18 Kjørholt – Lanner

Innhold

E 18 Lanner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Porsgrunn bystyres vedtak av 13. juni 2019 av detaljregulering for E18 Kjørholt–Lanner. Departementet har lagt avgjørende vekt på at ny E18 gjennom Telemark er av nasjonal interesse. Det legges til grunn at det utarbeides et endret reguleringsforslag for kryssløsningen ved Kjørholt/Rød, i tråd med oppnådd enighet mellom Statens vegvesen og Nye Veier om ny løsning. Det stilles krav om at fornminneparken ved Herregårdsbekken etableres i tråd med vilkår stilt av fylkestinget i Telemark i vedtak av 11. desember 2019.

Reguleringsplanen er tilgjengelig på Servicesenteret, Storgata 153.

Departementets vedtak kan ikke påklages, jfr. plan- og bygningsloven § 12-13 fjerde ledd.

Vedlegg

Plankart R02_E18 Nord, Lanner-Preståsen.pdf
Plankart R03_E18 Nord, Lanner-Preståsen.pdf
Plankart R07_E18 Nord, Lanner-Preståsen.pdf
Reguleringsbestemmelser Lanner-Preståsen.pdf
Innsigelsessak i Porsgrunn kommune - Godkjent KMD.pdf

Fridrik Ivar Bergsteinsson
Arealplanlegger

Til toppen