Hva mener du om forslaget til reguleringsplan for Dalen Næringsområde med karbonfangstanlegg, planID 840?

Innhold

Dalen

Den 23.03.2021, i sak 18/21 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan, detaljregulering, for Dalen Næringsområde med karbonfangstanlegg,  planID 840, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen 5. mai 2021. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Viktige dokumenter

 1. Forslag til reguleringsplankart
 2. Forslag til reguleringsbestemmelser
 3. Planforslagets planbeskrivelse
 4. ROS-analyse
 5. Oversiktskart
 6. Sammendrag av ROS
 7. Sammenstilling av oppstartsinnspill med planforslagsstillers vurdering
 8. Referat fra Regionalt planforum
 9. Støynotat
 10. Flomvurdering
 11. Områdestabilitetsvurdering
 12. Referat fra oppstartsmøte
 13. Reguleringsplan for Dalen Næringsområde, planID 832, plankart
 14. Reguleringsplan for Dalen Næringsområde, planID 832, planbestemmelser
 15. Reguleringsplan for Breviksterminalen m.m., planID 811, plankart
 16. Reguleringsplan for Breviksterminalen m.m., planID 811, planbestemmelser
 17. Reguleringsplan for NOAH, planID 819, plankart
 18. Reguleringsplan for NOAH, planID 819, planbestemmelser
 19. Konsekvensutredning for karbonfangstanlegget
 20. Saksframlegg og protokoll (vedtak) i UMB-sak 18/21

Tiltakshaver/planforslagsstiller: Norcem Heidelberg Cement Group

Plankonsulent: Norconsult AS

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger ca. 1 km nord for Brevik sentrum og er ca. 794 daa (hvorav ca.276 daa er landareal). Planområdet strekker seg langs Eidangerfjorden fra og med Dalen Nærings-område innerst i Dalsbukta i sør, via RENORs industriområder og Brevikterminalens havneområder, nordover mot Hellås.

Hensikten med planen er å legge til rette for opparbeidelse av karbonfangstanlegg i Norcem sitt næringsområde i Dalen.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan alternativt sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Byutvikling v/saksbehandler John Lium (john.lium@porsgrunn.kommune.no).

Byutvikling

 

Til toppen