Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan på Njålsveg 4 og 6 på Vallermyrene?

Innhold

Njålsveg 4 Og 6

Den 18. august 2020, i sak 41/20 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Njålsveg 4 og 6, planID 393 skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 1. november 2020. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet på cirka 4,7 dekar ligger på Vallermyrene. Hensikten med planen er å legge til rette for minst 15 nye boliger med saltak, på 2,5 til 3 etasjer.

Det er utarbeidet ROS-analyse, miljøteknisk undersøkelse og støyvurdering, og med bakgrunn i funn foreslått bestemmelser om overvannsplan, dokumentasjon av støynivå og gjennomføring av jordprøver.

Nevnte plan berører gjeldende planer i området. Ved godkjenning av denne planen vil to gjeldende planer bli delvis opphevet. Oppheving inkluderer alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser. Dette gjelder følgende planer:

- Vallermyrene, Eidanger planID 306 (oppheves delvis), vedtatt 21.12.1965

- Myrene næringsområde planID 350 (oppheves delvis), vedtatt 18.06.2003

Viktige dokumenter i saken

Saksfremlegg til 1. gangs behandling 18.08.2020

Saksprotokoll UMB 18.08.2020

 1. Forslag til plankart 22.06.2020
 2. Forslag til planbestemmelser 22.06.2020
 3. Forslag til planbeskrivelse 04.06.2020
 4. Forslag til illustrasjonsplaner 08.06.2020
 5. Snitt 08.06.2020
 6. Sol/skygge-bilder 08.06.2020
 7. ROS-analyse 04.06.2020
 8. Miljøteknisk undersøkelse 18.11.2019
 9. Støyvurdering 14.02.2019
 10. Innspill til varsel om oppstart 08.06.2020
 11. Varselbrev og -annonse 07.11.2019
 12. Referat fra oppstartsmøte 01.10.2019

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn. Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler Elise Brændaas på elise.braendaas@porsgrunn.kommune.no

Til toppen