Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Strømtangen, Brevik?

Innhold

Den 26.10.2021, i sak 68/21 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Strømtangen, Brevik (planid 839) skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 14.01.2022. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Utvalget ber spesielt om innspill på følgende punkter:

Det er ønskelig at planområdet etter utbygging skal fremstå som attraktivt og ettertraktet.

Utvalg for miljø og byutvikling ber om innspill som bidrar til utvikling av nye funksjoner, herunder høyder og volum på nye bygg og kvaliteter på bakkeplan, og vern av stedlige kvaliteter.

Utvalg for miljø og byutvikling ønsker i tillegg vurdering av:

 • høyde på bygg i BKT sone 1 og 2
 • mulighet til å ta bort boligformål på felt BKT sone 1, enten på bygget nærmest verftet eller de tre nærmeste byggene
 • en mer optimal utnyttelse av takarealet, f.eks. gjennom produksjon av solenergi eller opparbeidelse av grønne tak, fram til 2. gangs behandling

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger på Strømtangen i Brevik. Planens hovedgrep går ut på å transformere store deler av dagens nærings- og industriområde. Planforslaget legger til rette for omtrent 100 nye boenheter (blokkbebyggelse og rekkehus), ca. 6900 m2 næringsarealer (kontor og tjenesteyting), privat småbåthavn, interne forbindelser og torg/nærlekeplass. Bebyggelsen varierer fra 3 til 8 etasjer.

Ovennevnte plan berører gjeldende planer i området. Det tas sikte på å helt eller delvis oppheve disse ved godkjenning av den nye planen. Oppheving inkluderer alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser. Dette gjelder følgende planer:

 • PlanID 830 Torskeberget, vedtatt 08.05.14
 • PlanID 810 Strømtangen – Englandsbrygga, vedtatt 23.11.89
 • PlanID 808 Område på og ved Brevik tidligere jernbanestasjon, vedtatt 24.02.84
 • PlanID 801 Del av Strømtangveien og Trosvikveien, vedtatt 13.10.69

Saksdokumenter

Protokoll UMB sak 68/21
Saksframlegg UMB sak 68/21
Forslag til planbestemmelser, rettet i hht. UMB vedtak sak 68/21

Dokumenter som fulgte som vedlegg i saken

 1. Forslag til plankart, datert 01.06.21
 2. Forslag til planbestemmelser, datert 17.08.21
 3. Forslag til planbeskrivelse, datert 17.08.21
 4. Illustrasjonshefte, datert 02.06.21
 5. Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv og turvegmuligheter samt landskap og fjernvirkning, datert 26.03.21
 6. Arkeologisk registrering under vann i området Trosvik-Strømtangen i Porsgrunn kommune, datert 14.04.20
 7. Notat Naturmangfold, datert 12.08.21
 8. Trafikkanalyse Strømtangen i Brevik, datert 23.03.21
 9. Temarapport forurenset grunn og forurensning i sjø, datert 11.03.21
 10. Støyvurdering, datert 11.05.21
 11. Geologisk vurdering av vegutvidelse, datert 16.08.21
 12. Geologisk vurdering av vegutvidelse – innersving, datert 12.10.20
 13. ROS-analyse, datert 17.08.21
 14. Ras- og sikringsvurdering – ROS-analyse (utarbeidet til Reguleringsplan for Torskeberget, vedtatt 08.05.2014), datert 12.10.10
 15. Ras og sikringsvurdering (utarbeidet til Reguleringsplan for Torskeberget, vedtatt 08.05.2014), datert 21.10.09
 16. Referat fra åpent informasjonsmøte den 11.02.20
 17. Innkomne merknader ved varsel om oppstart av planarbeidet, samlet
 18. Innkommet merknad ved varsel om utvidet planområde
 19. Referat fra oppstartsmøte
 20. Sjekkliste fra Grenlandsstandarden
 21. Sporingskurver, samlet
 22. Dialog med Vestfold og Telemark Fylkeskommune
 23. Dialog med Kystverket
 24. Dialog med naturkartlegger
 25. Dialog med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 26. Rådmannens vurdering av planforslaget

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Frist: 14.01.2022

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Maja Mercina Abburu på epost maja.mercina.abburu@porsgrunn.kommune.no

Til toppen