Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for rundkjøring på fylkesveg 32 ved Moheim?

Innhold

Den 24. august 2021 i sak 50/21 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling (UMB) at forslag til reguleringsplan for rundkjøring Moheim (planID 655) skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Moheim Rundkjøring

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget frem til fristen 11. oktober 2021. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Utvalg for miljø og byutvikling sitt vedtak 24. august 2021

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10 legges «Forslag til detaljreguleringsplan for Moheim rundkjøring», med planID 655, datert 18.6.2021 med tilhørende plandokumenter på høring og offentlig ettersyn, hvor bestemmelsene 3.2.7 og 6.1 erstattes med følgende tekst:

3.2.7 Kollektivholdeplass (SKH)

Formålet kan benyttes til kantstopp, busslomme med tilhørende repos, lehus.

6.1 Myke trafikanter

Før ny rundkjøring med tilhørende vegsystem ferdigstilles og det settes på normal trafikk, skal:

 • trafikksikker kryssing av FV32 for myke trafikanter være opparbeidet
 • forbindelse for myke trafikanter til eksisterende fortau/gang- og sykkelveger i planområdet være opparbeidet
 • kollektivholdeplasser være opparbeidet

Ovennevnte plan berører reguleringsplan for Moheim industri- og forretningsområde, med nplanID 639, vedtatt 12.3.2009. Ved vedtak av denne nye planen vil gjeldende plan delvis bli opphevet. Oppheving inkluderer alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.

UMB ber om at det legges til rette for at næringsområdet BKB3 kan utvikles med større volumer / høyder. Vi ber om innspill i høringen på dette.

Området er inngangsport til Porsgrunn og bør være svært attraktivt for nyetableringer. Det bør derfor også vurderes at det settes ekstra krav til estetikk og at utelagring på tomta ikke tillates.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger på Moheim og har et areal på cirka 98,4 dekar. Hensikten med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen på Moheim, i kryssområdene på fylkesveg 32 ved Bjørkedalvegen og Prestemoen. Det skal legges til rette for en rundkjøring med tilhørende vegarmer og gangvegsystem.

Saksfremlegg og protokoll

Utvalg for miljø og byutvikling 24. august 2021

Planforslaget

 1. Forslag til plankart 18.6.2021
 2. Forslag til planbestemmelser 18.6.2021 med UMB sin endring 24.08.2021
 3. Forslag til planbeskrivelse 18.6.2021
 4. Forslag til illustrasjonsplan 15.6.2021
 5. ROS-analyse 18.6.2021
 6. Geoteknisk notat 18.6.2021
 7. Naturregistrering 3.6.2021
 8. Støyrapport 25.5.2021
 9. Tekniske tegninger 18.6.2021
 10. Varslingsbrev, -annonse, -innspill 20.6.2021
 11. Referat oppstartsmøte 4.3.2021

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.                                               

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler Elise Brændaas på epost elise.braendaas@porsgrunn.kommune.no.

Til toppen