Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Breidablikkbakken 27 og 29?

Innhold

Den 04.05.21, i sak 29/21 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Breidablikkbakken 27 og 29, planid 261, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Breidablikkbakken 27 Og 29

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 06.08.21. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Viktige dokumenter

 1. Forslag til plankart
 2. Forslag til planbestemmelser
 3. Forslag til planbeskrivelse
 4. Forslag til illustrasjonsplan
 5. Mulighetsstudie
 6. ROS analyse
 7. Naturmangfold Breidablikkvegen
 8. Kopi av historisk grunnbok
 9. Innspill til varsel om oppstart
 10. Avis annonse
 11. Referat oppstartsmøte
 12. Saksframlegg
 13. Saksprotokoll

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet er på 2,7 daa, og ligger i Breidablikkbakken 27 og 29, like ved Borgåsen. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av leilighetsbygg. Utnyttelsesgraden er satt til 60 % BYA (bebygd areal), som tilsvarer en tetthet på 8 boliger per dekar.

Forslaget legges ut på høring med følgende merknader som bør vurderes frem til 2. gangs behandling.

Utnyttelsesgrad er for høy med tanke på;

 • tilpasning til omkringliggende bebyggelse
 • trafikksikkerhet, herunder skolevei
 • sjenanse for eksisterende bebyggelse

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Heidi M Østby på e-post: heidi.ostby@porsgrunn,kommune.no

Til toppen