Hva mener du om forslaget til endring av reguleringsplan Gunneklevfjorden II?

Innhold

Den 23.03.2022 i sak 19/22 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Gunneklevfjorden II (planID 430) skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Gunneklev

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 27.05.22.

Viktige dokumenter

 1. Forslag til Plankart, 20.02.2022
 2. Forslag til reguleringsbestemmelser, 20.02.2022
 3. Forslag til planbeskrivelse, 20.02.2022
 4. Forslag til Illustrasjon, 14.02.2022
 5. Konsekvensutredning, 20.02.2022
 6. Temautredning landskap, februar 2022
 7. Temautredning tildekking sjø, 14.02.2022
 8. Temautredning Geotekniske prosjektering av utfylling, 15.02.2022
 9. Temautredning volumberegninger for utfylling, 15.02.2022
 10. Trafikknotat, 11.01.2022
 11. Ros-analyse, 20.02.2022
 12. Merknader
 13. Referat oppstartsmøte
 14. Prinsipperklæring om endring av arealformål
 15. Vurdering av udetonerte eksplosiver, ADEDE
 16. Saksframlegg og Vedtak

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet omfatter i Gunneklevfjorden, samt landareal i randsone langs Hydroveien / vestre bredd av fjorden. Planområdets utstrekning er ca. 820 daa.

Hensikten med planforslaget er å endre regulert form på fremtidig utfylling i fjorden. Løsningen det tas sikte på vil være langt mindre utfordrende mht. nødvendige miljø-/ geotekniske tiltak mot spredning av forurensing. Det er redegjort nærmere for dette i NGIs fagnotater, KU og ROS.

Fjordbunnen i Gunneklevfjorden skal tildekkes på en måte som hindrer/reduserer spredning av forurensete bunnsedimenter. Utfylling i deler av fjorden er et av de aktuelle tiltakene. Øvrige arealer på fjordbunnen vil tildekkes. Det foreligger pålegg om dette, rettet fra Miljødirektoratet til Norsk Hydro ASA.

Planforslaget legges ut på høring med følgende merknader som vil vurderes frem til 2. gangs behandling.

 • Det ønskes innspill under høringen om ytterligere krav til sykkelparkering.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling innen den 27.05.22 på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Til toppen