Hva mener du om forslaget til detaljregulering for Forretningsområde Dr. Munks gate?

Innhold

12.05.2020, i sak 28/20, bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til detaljregulering for Forretningsområde Dr. Munks gate, planID 260, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 29.05 – 10.07.2020.

Dr Munchsgate

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen 10.07.20. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningsloven § 12-10.

Viktige dokumenter

 1. Oversiktskart
 2. Reguleringsplankart
 3. Reguleringsbestemmelser
 4. Planbeskrivelse
 5. Illustrasjonsplan
 6. Saksframlegg og protokoll i UMB-sak 28/20
 7. Snitt A-A
 8. Perspektiv høyt fra sør
 9. Perspektiv fra Dr. Munks gate
 10. Perspektiv fra rundkjøring
 11. Solstudie 20.mars
 12. Solstudie 21.juni
 13. Supplerende solstudier
 14. ROS-analyse
 15. Støyvurdering, Cowi AS
 16. Trafikkvurdering, Multiconsult AS
 17. Notat om områdestabilitet, Grunnteknikk AS
 18. VA og overvann, Multiconsult AS
 19. Handelsanalyse, COOP
 20. Oppstartsmøtereferat

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet er ca. 4,3 daa og ligger langs Fv32 (Vallermyrvegen) sør for Hovenga, nærmere bestemt rett øst/nordøst for vegens rundkjøring med Dr. Munks gate. Området grenser mot boligområder i nord, øst og sør.

Hensikten med planen er å legge til rette for en dagligvareforretning

Du kan også se planforslaget i sin helhet på Servicesenteret i Storgata 153.

Har du synspunkter/merknader til planforslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling helst på e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Byutvikling v/saksbehandler John Lium (john.lium@porsgrunn.kommune.no  tlf  35 54 74 21).

Til toppen