Hva mener du om forslaget til detaljregulering for Elverhøy?

Innhold

Elverhøy

31.03.2020, i sak 20/20, bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til detaljregulering for Elverhøy, planID 259, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 17.04  – 29.05.20. Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen 29.05.20. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningsloven § 12-10.

Viktige dokumenter

 1. Oversiktskart
 2. Plankart
 3. Planbestemmelser
 4. Planbeskrivelse
 5. Illustrasjonsplan
 6. Saksframlegg og protokoll i UMB-sak 20/20
 7. Snitt
 8. Volumstudier
 9. Solstudier
 10. Støykart
 11. Varslingsuttalelser
 12. Geotekniske undersøkelser
 13. Geoteknisk vurdering
 14. ROS-analyse
 15. Oppstartsmøtereferat
 16. Søknad/leieavtale for del av kommunal eiendom som tilleggsareal til boligeiendom

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet er ca. 16 daa og ligger langs nordøstsiden av Lilleelva ca. 250 m øst for Kammerherreløkka/stasjonsområdet. Området grenser i vest og nord mot Leirkupgata og i øst mot skoleområder.

Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i form av to leilighetsbygg i to og tre etasjer samt en tomannsbolig, til sammen 22 boenheter. Eksisterende barnehage sentral i planområdet kan videreføres eller alternativt at tomta kan benyttes til boligformål.

Du kan også se planforslaget i sin helhet på Servicesenteret i Storgata 153.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling helst på e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Byutvikling v/saksbehandler John Lium (john.lium@porsgrunn.kommune.no).

Til toppen