Har du sett forslaget til ny reguleringsplan til Porsgrunn mekaniske verksted?

Innhold

Den 21.01.2020, i sak 1/20 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling (UMB) at forslag til reguleringsplan for Porsgrunn mekaniske verksted med konsekvensutredning skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Kartutsnitt Forslag Til Plankart

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 14.05.2020.

Utvalget ber spesielt om innspill på følgende punkter:

Hvordan naturmangfoldet kan styrkes i uteområdene ved god sammensetning av beplantning, regnbed for fordrøyning osv.

Beskrivelse av planarbeidet 

Planområdet ligger på Vestsiden i Porsgrunn, mellom Drangedalsvegen og Porsgrunnselva – og mellom Porsgrunnsbrua og Frednesbrua.

Hensikten med planen er å transformere området i hovedsak til boliger (småhusbebyggelse og blokker) og samtidig bevare viktige kulturminner, da planområdet inngår i Riksantikvarens NB!område “Verkstedet, brynesteins- og porselensområde”. Et viktig grep i planen er også å tilrettelegge for allmenn ferdsel og rekreasjon (torg/promenade, gatetun, dokka og park/lek, småbåthavn).

Saksdokumenter

Saksfremstilling UMB sak 1/20
Protokoll vedtak UMB sak 1/20

Dokumenter som fulgte som vedlegg i saken

 1. Forslag til plankart, datert 04.12.19
 2. Forslag til bestemmelser, datert 04.12.19
 3. Planbeskrivelse, 04.12.19
 4. Illustrasjonsplan, 17.12.19
 5. Mottatte originaluttalelser komplett
 6. Mottatte uttalelser kommentert
 7. Referat planforum, 16.01.15
 8. Konsekvensutredning (KU), 04.12.19
 9. Fastsatt planprogram 2015 med protokoll fra PKT, sak10/15
 10. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS), 10.05.19
 11. Utfylt sjekkliste for planlegging, 03.12.19
 12. Fagrapport grunnforurensning, 06.05.19
 13. Fagrapport støy, 04.02.19
 14. Fagrapport trafikk, 10.02.19
 15. Fagrapport kulturminner og kulturmiljø, 17.09.15
 16. Fagrapport naturmangfold, 09.08.18
 17. Fagnotat landskap, 04.12.19
 18. Fagnotat geoteknikk områdestabilitet og flom, 06.05.19
 19. Fagnotat byutvikling, 04.12.19
 20. Fagrapport arkeologi, 28.06.18
 21. Notat arkeologi elvebunn, 02.05.18
 22. Konsept for vann og avløpshåndtering 15.05.19
 23. Teknisk rapport - kontorbygg og mekanisk verksted, 31.10.14
 24. Teknisk rapport - skolebygg, lager og utrustningskran, 31.10.14
 25. Teknisk rapport – Agility Group haller og verksted, 13.11.14
 26. Referat fra oppstartsmøte, varsel med høring planprogram
 27. Snitt samlet, 17.12.19
 28. Sol-skyggestudie, 04.12.19
 29. Tilbakemelding fra fylkeskommunens kulturminnevern, 27.08.19
 30. 3D-illustrasjoner, 04.12.19
 31. Rapport NB-område “Verkstedet, brynesteins og porselensområdet”

Oppdaterte dokumenter etter 1. gangs behandling

 1. Plankart rettet i hht. UMB vedtak sak 1/20
 2. Reguleringsbestemmelser rettet i hht. UMB vedtak sak 1/20
 3. Soldiagram Reimsgate 14
 4. Snitt ref. Reimsgate 14
 5. Soldiagram Porselensvegen 45
 6. Snitt ref. Porselensvegen 45

Utvalget vedtok at før reguleringsplanen legges fram for 2. gangs behandling skal det foreligge nødvendig supplerende redegjørelse for kranene i området, samt nødvendig redegjørelse for etablering av småbåthavn. I tillegg skal reguleringsbestemmelser utformes med supplerende tekst som sikrer nødvendig bevaring av enkeltminner i hensynssonen H570 Kulturmiljø.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no
Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Frist: 14.05.2020.

Dokumentene er også normalt tilgjengelige på Servicesenteret i Storgata 153, men Servicesenteret er inntil videre stengt for besøkende for å hindre spredning av koronaviruset. Ta derfor kontakt om du skulle ha behov for å få planforslaget tilsendt.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Heidi Lange på  tlf. 35 54 74 23, eller heidi.lange@porsgrunn.kommune.no

Til toppen