Har du sett det nye forslaget til reguleringsplan for studentboliger Kjølnes USN (planid 2000)?

Innhold

Den 28.02.2023, i saknr. 9/23 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling (UMB) at forslag til reguleringsplan for studentboliger Kjølnes USN (planid 2000), skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Foreløpig skisse (studenthuset i blått i forkant, Deltabygget i bakkant).

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 27.04.2023. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Ovennevnte plan berører 2 gjeldende reguleringsplaner i området. Det tas sikte på å oppheve de direkte berørte delene av disse ved godkjenning av den nye planen. Oppheving inkluderer alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser. Dette gjelder følgende planer:

PlanID 201 Kjølnesområdet, skole og idrettssenter for Porsgrunn, vedtatt 19.06.1969
PlanID 353 Kjølnes syd, vedtatt 14.12.2002

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger øst for, og i nær relasjon til Universitetet i Sørøst-Norge i Porsgrunn, nord for fagskolen Vestfold og Telemark på Kjølnes.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av nye studentboliger tilknyttet universitetsområdet på Kjølnes. I tillegg legger planforslaget til rette for noe tjenesteyting og parkering på bakkeplan.

Studenthuset Fabrikken samt en mindre trafobygning omfattes også av planen.

Foreløpig skisse (studenthuset i blått i forkant, Deltabygget i bakkant)

Saksdokumenter politisk 1. gangs behandling

Saksfremstilling UMB sak 9/23
Protokoll vedtak UMB sak 9/23
Forslag til plankart, rettet i hht. vedtaket i UMB
Forslag til planbestemmelser, rettet i hht. vedtaket i UMB
Forslag til planbeskrivelse, rettet i hht. vedtaket i UMB

Dokumenter som fulgte som vedlegg i saken

 1. Forslag til plankart, datert 13.02.2023
 2. Forslag til planbestemmelser, datert 17.02.2023
 3. Forslag til planbeskrivelse, datert 10.02.2023
 4. Forslag til illustrasjonsplan – maksimal utnyttelse, datert 11.01.2023
 5. Forslag til illustrasjonsplan – planlagt utnyttelse, datert 12.01.2023
 6. Illustrasjonshefte, datert 10.02.2023
 7. Sol- og skyggestudier, datert 12.01.2023
 8. Notat områdestabilitet (GrunnTeknikk), datert 05.09.2022
 9. Vurdering av naturmangfold (Asplan Viak), datert 23.05.2022
 10. Utendørs støyutredning (Brekke Strand), datert 13.05.2022
 11. Innkomne merknader i varslingsperioden
 12. ROS-analyse, datert 22.11.2022
 13. Utfylt sjekkliste Grenlandsstandarden med kommentarer i vedlegg
 14. Formannskapets prinsippavklaring arealbruk sak 20/22 den 31.03.2022
 15. Referat oppstartsmøte 28.01.2022

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no  

Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Heidi Lange, heidi.lange@porsgrunn.kommune.no  

Til toppen