Har du sett det nye forslaget til reguleringsplan for Roligheten næringsområde?

Innhold

Den 12.5.2020, i sak 25/20 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Roligheten næringsområde skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Roligheten

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 17. juli. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger på Roligheten, som ligger i den nordøstre delen av næring- og industriområdet på Herøya.


Det ønskes i høringen innspill på muligheten for vesentlig høyere bebyggelse

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny næringsbebyggelse med tilhørende arealer for veg, parkering og lagerområder. Det foreslås derfor at ny bebyggelse kan etableres opp til 16m, tilsvarende cote.18. Dette vil gi rom for et bygg med 3 eller 4 etasjer avhengig av etasjehøyde. 

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson - fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Viktige dokumenter

1_ forslag til Plankart.pdf
2_Forslag til bestemmelser.pdf
3_Forslag til planbeskrivelse.pdf
4_Roligheten_ROS-analyse.pdf
5_Landskapsplan A2(1_500).pdf
6_Geoteknisk rapport_okt2019.pdf
7_Alle_merknader_samlet.pdf
8_Tiltaksplan forurensetgrunn.pdf
9_Analyseresultater.pdf
10_Saksframstilling. 1.gangsbehandling.pdf
11_Saksprotokoll_ 1.gangsbehandling.pdf

Til toppen