Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innhold

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
IKA KONGSBERG
Frogs vei  48
3611 Kongsberg
www.ikakongsberg.no

Daglig leder:  Wenche Risdal Lund

Selskapsavtale IKA Kongsberg.pdf

Selskapsinformasjon
Organisasjonsnummer :  971309040
Stiftelsesdato: 13.11.2002
Kontorkommune: Kongsberg
Selskapskapital:  Kr. 2 494 526
Porsgrunn kommunes eierandel: 5,21 %

Selskapets formål :
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser.  Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt å selge kompetanse og tjenester til andre.
Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv. Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlig arkiv.

Mål med eierskapet:
Målet med kommunens eierskap er kostnadseffektiv drift av deler av kommunens ansvar etter arkivloven.

Styret:

Leder (velges årlig) Egil Johansen 2023-2025
Nestleder (velges årlig) Trude Tvedt 2022-2024
Sekretær Wenche Risdal Lund  
Medlem Alfhild Skårdal 2023-2025
Medlem Kjell Slettesjøe 2023-2025
Medlem Dag Øyvind Henriksen 2022-2024
Ansattevalgt Mette Hvå 2022-2024
Observatør Kari Skiftun 2022-2024
1. vara Janne Visnes Melgaard 2022-2024
2. vara Sven Tore Løkslid 2023-2025
3. vara Tina Skarheim 2023-2025
Varamedlem (ansattevalgt) Ole Stian Hovland 2022-2025
Vara (Observatør) Martin Helmli 2022-2024

Representantskapet:
Representantskapet er selskapets øverste myndighet.
Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med èn representant hver.
Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant.
Er et interkommunalt selskap eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes ett varamedlem for hver av de faste medlemmene.
Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.
Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.
Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden.

Porsgrunn kommunes representanter til representantskapet:

Representant

Vararepresentanter

Hans Martin Gullhaug (Ap)

Anne M. Blaker (Ap)
Merete Lia (FrP)

Til toppen