Ambulerende tjenester

Innhold

Ambulante tjenester er tjenester og tilbud som gis utenfor døgnavdelinger der du bor eller oppholder seg. Grunntanken er at behandleren kommer til deg i stedet for at du kommer til behandleren.

Hvem gir tjenesten?

Ambulerende team i Miljøarbeidertjenesten

Kan jeg få tjenesten?

Du må bo i Porsgrunn kommune.

Du kan få tjenesten når:

  • du står i fare for å miste din bolig eller falle ut av skole eller arbeid
  • du er avhengig av praktisk bistand til å etablere deg i egen bolig eller fortsette å bo i egen bolig
  • du trenger å trene på dagligdags gjøremål og på å delta på sosiale arenaer og ulike aktiviteter som fremmer deltagelse og inkludering i hverdagslivet
  • du har behov for rehabilitering eller habilitering

Det tas utgangspunkt i din aktuelle situasjon og hva du klarer selv. Tjenesten tildeles etter en individuell faglig vurdering. Det vurderes alltid behov for hjelpemidler og bruk av velferdsteknologi. Behovet ditt for tjenesten blir vurdert fortløpende.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

At du er villig, på kort eller lengre sikt, å etablere deg i egen bolig.

At du deltar i arbeidet med å sette deg mål for hvordan vi kan jobbe sammen og forteller oss hva som er viktig for deg å jobbe med

At du samarbeider med oss slik at du bidrar med det du kan klare selv og legger til rette for at vi kan hjelpe deg best mulig.

At du gir oss nødvendige opplysninger om din aktuelle situasjon slik at vi kan avgjøre om du har rett til tjenester og sikre at du mottar den tjenesten du har behov for.

At du prøver ulike velferdsteknologiske hjelpemidler og vurdere andre opplærings eller treningstiltak. Det kan være  videoppfølging, trening på spesifikke gjøremål som er viktig for at du skal klare deg.

At du gir beskjed dersom du skal reise bort eller av andre årsaker ikke har behov for hjelp.

At du medvirker til at personalet har et forsvarlig arbeidsmiljø med tanke på husdyr, temperatur, røyk, og framkommelighet til hjemmet ditt.

Hva kan du forvente av oss?

At vi bistår deg når du ønsker å etablere deg i egen bolig og at vi kan starte samarbeidet med deg selv om du fortsatt bor hjemme hos dine foreldre.

At vi hjelper deg til å finne dagaktiviteter og fritidsaktiviteter som du er interessert i.

At vi støtter deg i å ivareta familie og nettverk.

At vi kan gi opplæring, trening og hjelp i daglig livets aktiviteter (ADL ferdigheter) som; planlegging av dagligdagse gjøremål, husarbeid og tilberedning av mat, personlig hygiene, bekledning, å ivareta egen helse, deltakelse i ulike aktiviteter, trening på sosiale ferdigheter, ivaretakelse av egen økonomi, veiledning i å ivareta egen økonomi, innkjøp og ivaretakelse av egen bolig

At vi vil være en medspiller på din vei for å mestre den utfordringen du har.

At du får en saksbehandler ved Tjenestekontoret og du får et skriftlig vedtak som beskriver hva du får hjelp til.

At hjelpen gis for en begrenset periode, det står i vedtaket hvor lenge du får hjelp.

At Ambulerende team går igjennom vedtaket sammen med deg og eventuelt dine pårørende eller verge.

At du får en fast kontaktperson i Ambulerende team

At vi støtter deg i å lage struktur og regelmessighet i hverdagen

At vi overholder vår taushetsplikt

At ansatte har med seg ID kort som viser hvem de er.

At du får beskjed hvis hjelpen blir forsinket.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

Saksbehandling

For mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser og annen informasjon, se her.

Pris

Det kan tas egenandel for praktisk bistand, men ikke for personrettet bistand (også kalt personlig stell) eller hjelp til ernæring, jf. Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester.

 

 

Til toppen