Ambulant oppfølgingstjeneste

Innhold

Hvem gir tjeneste?

Ambulant oppfølgingstjeneste er en avdeling under virksomheten Psykisk helsetjeneste og rusomsorg.

Kan jeg få tjenesten?

Du må bo i Porsgrunn kommune.

Du kan få tjenesten når:

  • du er avhengig av praktisk bistand for å mestre egen hverdag på grunn av rus og eller psykiske helse problemer.
  • du står i fare for å miste din bolig, arbeid eller falle ut av skole, og trenger støtte for å fortsette å unngå dette.
  • du trenger å trene på dagligdags gjøremål og på å delta på sosiale arenaer og ulike aktiviteter som fremmer deltagelse og inkludering i hverdagslivet
  • du har behov for rehabilitering eller habilitering

Det tas utgangspunkt i din aktuelle situasjon og hva du klarer selv. Tjenesten tildeles etter en individuell faglig vurdering. Det vurderes alltid behov for hjelpemidler og bruk av velferdsteknologi. Behovet ditt for tjenesten blir vurdert fortløpende.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

At du deltar i arbeidet med å sette deg mål for hvordan vi kan jobbe sammen og forteller oss hva det er viktig for deg å jobbe med

At du samarbeider med oss slik at du bidrar med det du kan klare selv og legger til rette for at vi kan hjelpe deg best mulig.

At du gir oss nødvendige opplysninger om din aktuelle situasjon slik at vi kan avgjøre om du har rett til tjenester og sikre at du mottar den tjenesten du har behov for.

At du prøver ulike velferdsteknologiske hjelpemidler og vurdere andre opplærings eller treningstiltak. Det kan være videoppfølging, trening på spesifikke gjøremål som er viktig for at du skal klare deg selv

At du gir beskjed dersom du skal reise bort eller av andre årsaker ikke har behov for hjelp.

At du medvirker til at personalet har et forsvarlig arbeidsmiljø med tanke på husdyr, temperatur, røyk, og framkommelighet til hjemmet ditt.

Hva kan du forvente av oss?

At vi vil være en medspiller på din vei for å mestre den utfordringen du har.

At hjelpen gis for 3 eller 6 måneder av gangen.

At du får en saksbehandler ved Tjenestekontoret og du får et skriftlig vedtak som beskriver hva du får hjelp til.

At Ambulant oppfølgingstjeneste går igjennom vedtaket sammen med deg og eventuelt dine pårørende eller verge.

At du får en kontakt person i Ambulant oppfølgingstjeneste

At vi støtter deg i å lage struktur og regelmessighet i hverdagen

At vi jobber for å støtte deg i å opprettholde aktiviteter du kan mestre selv eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du tidligere mestret.

At du får informasjon, bistand og veiledning som kan hjelp deg til å ha et mest mulig selvstendig liv. Det kan være ved å øve på å delta sosialt, ta offentlig transport alene, ha samtaler med deg om hvordan du kan mestre egen hverdag, hjelpe deg å koordinere dine tjenester når du har behov for det, støtte i å etablere eller beholde nettverk, gi råd og veiledning om å ivareta egen ernæring, økonomi  og bolig.

At vi overholder vår taushetsplikt

At ansatte har med seg ID kort som viser hvem de er

At du får beskjed hvis hjelpen blir forsinket.

Hvordan henvende deg om tjenesten

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

Saksbehandling

For mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser og annen informasjon, se her.

Pris

Det kan tas egenandel for praktisk bistand, men ikke for personrettet bistand (også kalt personlig stell) eller hjelp til ernæring, jf. Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester.

Til toppen