Dag- og aktivitetsavdelinger for eldre, demente og yngre demente

Innhold

Et aktivitets- og dagtilbud primært for eldre personer med nedsatt funksjonsevne eller demens.

Hvem gir tjenesten?

Vestsiden sykehjem har både ordinære plasser og noen plasser som er tiltenkt unge personer med demens.

St.Hansåsen sykehjem har plasser for eldre personer.

Kan jeg få tjenesten?

Når du ikke kan nytte gjøre deg av kommunens øvrige aktivitetstilbud og kan ha nytte og glede av aktiviteter sammen med andre kan dette tilbudet være aktuelt for deg.  Dersom du har behov for særlig oppfølging i forhold til din helse eller kognitivt funksjon.

Det tas utgangspunkt i din aktuelle situasjon og hva du klarer selv. Tjenesten tildeles etter en individuell faglig vurdering. Det vurderes alltid om du kan delta på noen av kommunen øvrige helse og aktivitetstilbud. Behovet ditt for tjenesten blir vurdert fortløpende.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

At du gir beskjed dersom du ikke kommer på de avtalte dagene.

At du deltar og samarbeider med oss slik at du får god nytte og glede av tilbudet

At du gir oss nødvendige opplysninger om din aktuelle situasjon slik at vi kan avgjøre om du har rett til tjenester og sikre at du mottar den tjenesten du har behov for.

At du opplyser oss om hvem din nærmeste pårørende er slik at vi kan ta kontakt om nødvendig.  Opplysningene gis enten til din saksbehandler på Tjenestekontoret eller til den som tar deg i mot i tjenesten. 

At du prøver ulike velferdsteknologiske hjelpemidler og vurdere andre opplærings eller treningstiltak. Det kan være kommunal fysioterapeut, ergoterapeut, trening via hjemmetjenester, hverdagsrehabiliteringsteam, ta i bruk strømpepåtrekker eller andre lavterskeltilbud.

Hva kan du forvente av oss?

At du får mulighet til å delta på aktiviteter på en tilrettelagt sosial arena

At vi jobber for å støtte deg i å opprettholde aktiviteter du kan mestre selv og kan bo hjemme så lenge som mulig.

At du får informasjon, bistand og veiledning som kan hjelp deg til å ha et mest mulig selvstendig  liv.

At vi overholder vår taushetsplikt

At du får en saksbehandler ved Tjenestekontoret og etter at det er kartlagt hvilke hjelp du har behov for får du et skriftlig vedtak som beskriver hva du får hjelp til.

At det gjennomføres en kartlegging av ditt funksjonsnivå for å kunne støtte deg i å ha et mest mulig selvstendig liv og får den hjelpen du trenger for å bo hjemme.

Dersom tjenesten er gitt som avlastning kan vi samarbeide med deg om å tilpasse tjenesten til tider som er spesielt viktig for deg og dere. Du kan kontakte din saksbehandler på Tjenestekontoret eller ansatte ved dagavdelingen for mer informasjon.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Saksbehandling

Se her for mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser  

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

Pris

Dette er en betalingstjeneste. Betaling kan kreves i tråd med Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester.

 

 

 

Til toppen