Hekker og siktlinjer

Innhold

Porsgrunn kommune minner om beskjæring av hekker, trær og busker slik at siktlinjer opprettholdes i private innkjøringer og veikryss

Det er viktig at krav siktlinjer langs kommunale veger overholdes. Dette er for å ivareta sikkerheten til de som ferdes i trafikken, både bilister og fotgjengere. Dersom siktlinjer i veikryss ikke opprettholdes kan kommunen pålegge grunneier å beskjære, eventuelt at kommunen utfører dette for å bedre trafikksikkerheten.

Hva kan du som innbygger gjøre for trafikksikring og trivsel i ditt nærmiljø?

Planting mot kommunal vei

Store busker og tre skal plasseres minst 2 meter innenfor tomtegrensa.
Hekker og busker skal plasseres minst 1 meter innenfor tomtegrensa.

1

Hekk og busker bør vokse innenfor egen eiendom. Dersom du har busker eller tre som strekker seg utover grensa, skal du se til at veifarende har fri høyde over seg.
Kravet til fri høyde er som følger:

- over gang- og sykkelvei 3,2 m
- over kjørebane 4,8 m

2

Avkjørsel mot kommunal vei, frisiktsoner

Du som har avkjørsel fra kommunal vei skal sørge for tilstrekkelig frisikt mot den kommunale veien.
Dersom ikke annet er oppgitt i reguleringsplan, gjelder følgende frisiktsoner:

30 km/t minimum 4 x 30 m
50 km/t minimum 4 x 50 m
60 km/t minimum 4 x 64 m
80 km/t minimum 4 x 102 m

4 m er målt fra veikant og inn i avkjørselen, og 30/50/64/102 m er målt i begge retninger langs den kommunale veien.
Innafor frisiktsonen skal du sørge for at ikke noe hinder overstiger 50 cm over den kommunale veien.

3

Hjørnetomt

Dersom du har hjørnetomt mot kommunal vei, skal ikke noe hinder overstige 50 cm i høyde målt innenfor frisiktsonen i veikrysset. Reguleringsplanen for området viser omfanget av frisiktsonene.
Dersom det ikke foreligger reguleringsplan, bør du kontakte teknisk etat og annen veimyndighet for å få nærmere opplysninger om krav til sikt i aktuelt veikryss.

4

Tre og busker vokser!

For å opprettholde god sikt er det viktig å tenke over trea og buskene sin utvikling over tid før en kjøper inn og planter de. På dette viset kan en forebygge problem med sikt og seinere vedlikehold.
Grunneier er selv ansvarlig for til en hver tid å holde hekker, busker og tre innenfor egne eiendomsgrenser og i tråd med retningslinjene i dette informasjonsskrivet.
Planter vokser ulikt avhengig av lokalt klima og jordsmonn. For nærmere informasjon om dette kan en kontakte et gartneri eller en anleggsgartner.

5

Kommunalt mannskap i aksjon

Som hovedregel begynner kantklipping langs kommunale veier i juni og blir sluttført rundt juletider. Utstyret er grovt maskinelt og egner seg derfor svært dårlig i boligområder.
Vi ser det derfor som en fordel at grunneierne selv tar ansvar i slike områder.

6
Til toppen