Kokeanbefaling / Boiling recommendation

Innhold

Ved driftsavbrudd på det kommunale vannledningsnettet i forbindelse med vannlekkasjer etc. vil de berørte huseiere bli varslet om vannavstenging pr. SMS eller taletelefon.

Kokeanbefaling

Kommunen vil ved behov anbefale deg å koke drikkevannet. Du vil få beskjed om dette på SMS eller taletelefon. Blir du ikke varslet så sjekk din oppføring her: Varslemeg.no

Kokeanbefaling blir hovedsakelig sendt ut før reparasjon av lekkasjer eller før vedlikehold på ledningsnettet. Hvis du har fått beskjed om at du vil miste vannet en periode anbefaler vi at du lagrer vann til å drikke, skylle ned i toalett, håndvask og liknende. Ved behov kan kommunen være behjelpelig med å skaffe drikkevann i avstengingsperioden.

  • Kokeanbefalingen gjelder til du har fått ny beskjed.
  • Hvis vi greier å opprettholde trykk ved reparasjonen, vil du etter avsluttet arbeid få beskjed om at vannet igjen kan drikkes.
  • Ved behov tar kommunen en vannprøve. Denne vannprøven trenger to dager på laboratoriet. Når vi må ta vannprøve tar det derfor minst to dager før du får beskjed om at vannet igjen kan drikkes.

Når du har fått en kokeanbefaling anbefaler vi at du fosskoker vann i minst 3 minutter før det kan brukes som drikkevann eller til mat som ikke skal kokes. Vann til klesvask, oppvask, håndvask, dusjing og så videre trenger ikke koking før bruk.

Ledningene kan inneholde luft og misfarget vann etter avstengningen. La da kaldtvannet renne til vannet er klart.

Les mer om dette på FHI sin side om kokevarsel.

English - Boiling recommendation

When needed, Porsgrunn municipality will recommend that you boil the drinking water. You will be notified in a SMS or an automatic speech call. If you don't get notified when you should be, please check "sjekk din oppføring" in https://www.servicevarsling.no/.

Boiling recommendations are mainly issued before the repair of leaks or before maintenance on the water pipes. If you have been told that you will lose water for a period of time, we recommend that you store water for drinking, flushing down the toilet, washing hands and the like. If necessary, the municipality can help provide drinking water during the shutdown period.

  • The boiling recommendation applies until you have been notified again.
  • If we manage to maintain pressure during the repair, we will notify that the water can be drunk again.
  • If necessary, the municipality takes a water sample. This water sample needs two days in the laboratory. In case a water sample is needed, at least two days will go before you are told that the water can be drunk again.

When you have received a boiling recommendation, we recommend that you boil the water for at least 3 minutes before it can be used as drinking water or for food that should not be boiled. Water for washing clothes, washing dishes, washing hands, showering and so on does not need to be boiled before use.

The pipes may contain air and discolored water after the shutdown. If this is the case, please let the cold water run until the water is clear.

Read more about this in FHI's webpage about boiling recommendations.

Til toppen