Installere tilbakestrømningsbeskyttelse

Innhold

Alle som er tilknyttet en offentlig vannledning må sikre seg mot å forurense vannledningsnettet.

Hendelser som kan føre til tilbakestrømning

Det er to hovedgrunner til at tilbakestrømning oppstår:

  • trykkfall på kommunens vannledningsnett for eksempel ved ledningsbrudd.
  • interne installasjoner har høyere trykk enn trykket på det offentlige ledningsnettet, for eksempel ved bruk av høytrykkspyler eller annet trykkøkningsutstyr.

Slik kan du sikre deg mot tilbakestrømning

For å sikre deg mot tilbakestrømning må du installere korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse (også kalt tilbakeslagsventil) ved hovedvanninntaket, rett etter innvendig hovedstoppekran og før første røravstikker.

Alle som er tilknyttet en offentlig vannledning, er forpliktet til å sikre seg mot å forurense vannledningsnettet. For å unngå dette er det viktig at korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse er installert.

Velg riktig tilbakestrømningsbeskyttelse

Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal være godkjent for høyeste væskekategori som vannet i interne ledningsnett kan komme i kontakt med. Dersom alle tappepunkt og utstyr er sikret i henhold til sin væskekategori, kan det monteres en kontrollerbar EA-ventil på hovedvanninntaket.

Graden av forurensning avhenger av hva slags væske som er på det interne rørsystemet og som kan føres tilbake på det offentlige vannledningsnettet. Væsker inndeles i ulike væskekategorier ut i fra hvilken forurensningsgrad de kan medføre ved tilbakestrømning, hvor væskekategori 5 er den mest kritiske.

Ulike typer tilbakestrømningsbeskyttelse

Væskekategori  Beskrivelse  Eksempler  Minimumskrav til tilbakestrømningsbeskyttelse 
5 Væske som utgjør en helserisiko fordi den kan inneholde bakterier, virus eller parasitter Drikkevannsinstallasjoner i forbindelse med landbruk og husdyrhold, vanningsanlegg i drivhus med resirkulering, påfylling av svømmebasseng og akvariet, biologiske laboratorier, avløpspumpestasjoner, havneanlegg, sykehus og sykehjem. Luftgap (Brutt vannspeil) AA «Uinnskrenket luftgap» AB «Luftgap med ikke-sirkulært overløp».
4 Væske som utgjør en helserisiko fordi den kan inneholde stoffer som er giftige, kreftfremkallende, radioaktive eller mutagene. Vaskeanlegg/vaskehaller hvor det benyttes kjemikalier, kjemisk- og prosessindustri, kjemiske laboratorier, nedgravde vanningssystemer, badekar med bunnfylling. sprinkleranlegg med og uten tilsetninger*. BA-ventil «Tilbakestrømningsbeskyttelse med kontrollerbare trykksoner»
3 Væske som utgjør en viss helserisiko fordi den kan inneholde skadelige kjemikalier Varme- og kjøleanlegg, vanningsanlegg i drivhus uten resirkulering. CA-ventil «Tilbakestrømningsbeskyttelse med ikke kontrollerbare trykksoner» DA-ventil «Vakuumventil» GA-ventil «Mekanisk avbryter».
Drikkevann som kan ha endret lukt, smak, utseende eller temperatur, men ikke utgjør noen helserisiko  Vanlige sanitære installasjoner, brus- og kaffemaskiner  EA-ventil «Kontrollerbar kontraventil» 

* Dersom vanntilførselen til sprinkleranlegget er tilkoblet i kum, skal det installeres en EA-ventil utvendig i kummen og en BA-ventil innvendig i bygget så nær grunnmur som mulig etter innvendig hovedstoppekran. Dette er fordi BA-ventiler skal plasseres frostfritt og uten fare for oversvømmelse.

Plassering av tilbakestrømningsbeskyttelsen

  • Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal monteres ved hovedinntaket for vann, rett etter innvendig hovedstoppekran og før første røravstikker.
  • Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal være plassert slik at det er mulig å komme til, for kontroll og vedlikehold.

Det er anbefalt at interne tappepunkt også sikres mot tilbakestrømning, for å unngå intern forurensning av vannet.

Ekspansjonskar er nødvendig

Ved installasjon av tilbakestrømningsbeskyttelse vil trykket i det interne ledningsnettet øke fordi vann ekspanderer når det varmes opp i varmtvannsberederen. For å sikre at det ikke medfører skade, skal det installeres et ekspansjonskar på tilførselsledningen til varmtvannsberederen.

Registrere installert tilbakestrømningsbeskyttelse

Registrering av tilbakestrømningsbeskyttelse gjøres digitalt via Gemini entreprenørportal.
Søknad om sanitærmelding

Krav til kontroll og vedlikehold

  • Det er huseiers ansvar at utstyret blir kontrollert og vedlikeholdt.
  • BA-ventiler og EA-ventiler skal kontrolleres årlig.
  • De andre typene skal kontrolleres og vedlikeholdes som angitt av leverandøren. Dersom ikke annet er angitt fra leverandøren skal det gjøres en årlig kontroll.
  • Vi anbefaler at eier fører en journal over utførte kontroller.

Veileder​

VA-miljøblad nummer 61

Gjeldende regelverk​

Forbud mot forurensning av offentlig vannforsyning, Drikkevannsforskriften § 4

Forskrift til Plan- og bygningsloven § 15-5d og § 15-7b (TEK 17)

Standard​

NS-EN 1717:2000

Til toppen