Oljeholdig avløpsvann

Innhold

Porsgrunn kommune er forurensningsmyndighet i henhold til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Del 4. Avløp - Kapittel 15. Om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Kapittel 15 gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra:

  • a) Bensinstasjoner
  • b) Vaskehaller for kjøretøy
  • c) Motorverksteder
  • d) Bussterminaler
  • e) Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell.
  • f) Anlegg for understellsbehandling
    Som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Kommunen skal således føre tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i henhold av dette kapitlet følges. 

Søknad om utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann
Skjema for Årsrapport for oljeholdig avløpsvann

Relevant lovverk, forskrifter, regler og kommentarer etc:
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Forurensingsforskriften Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
Miljødirektoratets kommentarer til forurensingsforskriften kapittel 15: Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.
Miljødirektoratet: FAKTAARK M30| 2013 Drift av oljeutskillere.
Norvar-rapport 156/2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg.
Standard abonnentsvilkår for vann og avløp. (Jfr. § 3.7.1 vedr. minimumshøyder og inspeksjonskum etc).

Anlegg som ikke er nevnt under kapittel 15, kommer inn under kapittel 15A.- PÅSLIPP.
Fylkesmannen er tillagt forurensningsmyndigheten under kapittel 15A.
Dog kan kommunen settes krav til påslippet når hvis dette tilknyttes offentlig avløpsnett. Jfr. § 15A-4. Påslipp til offentlig avløpsnett.

 

Til toppen