Oljeholdig avløpsvann

Innhold

Porsgrunn kommune er forurensningsmyndighet iht. kapittel 15 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Kapittel 15 gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra:

 • a) Bensinstasjoner
 • b) Vaskehaller for kjøretøy
 • c) Motorverksteder
 • d) Bussterminaler
 • e) Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell.
 • f) Anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Kommunen skal således føre tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i henhold til dette kapitlet følges. 

Kommunen krever følgende ved etablering av nytt anlegg eller ved endring av eksisterende anlegg:

 • Søknad om utslipp/påslippstillatelse
 • Søknad om sanitærmelding
 • Sjekk om tiltaket kan være søknadspliktig iht. Plan- og bygningsloven.

OBS! Fra 01.10.2022 må alle eiendommer i Porsgrunn kommune sende søknad om utslippstillatelse og sanitærmelding digitalt.

Registrering

Registrer deg her 

Dere vil få en unik påloggingside til portalen for deres firma. Vi anbefaler å legge den tilgjengelig på firmaets nettsider.

Under «Hjelp» på denne nettsiden finn du en videofilm med rettledning i registreringsprosessen

Problemer med innlogging eller registrering? Ta kontakt med servicesenteret: 35 54 70 00.

Skjema for Årsrapport for oljeholdig avløpsvann finner du her:

Skjema for Årsrapport for oljeholdig avløpsvann

Relevant lovverk, forskrifter, regler og kommentarer etc

 • Forurensingsforskriften Kapittel 15.Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.
 • Lov om vern mot forurensninger og om avfall. (forurensningsloven)
 • Miljødirektoratets kommentarer til forurensingsforskriften kapittel 15: Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.
 • Miljødirektoratet: FAKTAARK M30| 2013 Drift av oljeutskillere.
 • Norvar-rapport 156/2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg.
 • Standard abonnentsvilkår for vann og avløp. (Jfr. § 3.7.1 vedr. minimumshøyder og inspeksjons kum etc).

Anlegg som ikke er nevnt under kapittel 15, kommer inn under kapittel 15A.- PÅSLIPP.
Fylkesmannen er tillagt forurensningsmyndigheten under kapittel 15A.
Dog kan kommunen settes krav til påslippet hvis dette tilknyttes offentlig avløpsnett. Jfr. § 15A-4. Påslipp til offentlig avløpsnett.

Til toppen