Fettholdig avløpsvann

Innhold

Porsgrunn kommune er forurensningsmyndighet iht. kapittel 15A-4 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Fett i avløpsvannet kan skape problemer på avløpsanlegg. Fett kan danne propper i ledningsnettet, som fører til oppstuving av kloakk og oversvømmelser i kjellere, tilbakeslag i toalett, samt lukt - og rotteproblemer.

Porsgrunn kommune har vedtatt Lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett. Forskriften skal sikre at fett skilles fra avløpsvann for å unngå driftsproblemer på avløpsledninger, pumpestasjoner og renseanlegg. Forskriften skal bidra til at fettutskiller drives riktig slik at den virker etter hensikten.

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat og har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg.

Veileder til lokal forskrift

Kommunen krever følgende ved etablering av nytt anlegg eller ved endring av eksisterende anlegg:

  • Søknad om utslipp/påslippstillatelse
  • Søknad om sanitærmelding
  • Sjekk om tiltaket kan være søknadspliktig iht. Plan- og bygningsloven.

OBS! Fra 01.10.2022 må alle eiendommer i Porsgrunn kommune sende søknad om ut/påslippstillatelse og sanitærmelding digitalt.

Registrering

Registrer deg her 

Dere vil få en unik påloggingside til portalen for deres firma. Vi anbefaler å legge den tilgjengelig på firmaets nettsider.

Under «Hjelp» på denne nettsiden finn du en videofilm med rettledning i registreringsprosessen

Problemer med innlogging eller registrering? Ta kontakt med servicesenteret: 35 54 70 00.

Skjema for Årsrapport og Driftsjournal for fettholdig avløpsvann finner du her:

Skjema for årsrapport
Skjema for driftsjournal

Virksomheten er ansvarlig for at årsrapport sendes til kommunen på fastsatt skjema innen 1 mars året etter
Rapport skal sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no og bestå av følgende
Kopi av analyserapporter fra laboratoriet

Til toppen