Fettholdig avløpsvann

Innhold

Porsgrunn kommune er forurensningsmyndighet ihht kapittel 15A-4 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Fett i avløpsvannet kan skape problemer på avløpsanlegg. Fett kan danne propper i ledningsnettet, som fører til oppstuving av kloakk og oversvømmelser i kjellere, tilbakeslag i toalett, samt lukt - og rotteproblemer.

Porsgrunn kommune har vedtatt Lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett. Forskriften skal sikre at fett skilles fra avløpsvann for å unngå driftsproblemer på avløpsledninger, pumpestasjoner og renseanlegg. Forskriften skal bidra til at fettutskiller drives riktig slik at den virker etter hensikten.

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat og har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg.

Veileder til lokal forskrift
Søknad om utslippstillatelse for fettholdig avløpsvann

Virksomheten er ansvarlig for at årsrapport sendes til kommunen på fastsatt skjema innen 1 mars året etter
Rapport skal sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no og bestå av følgende
Skjema for årsrapport
Skjema for driftsjournal
Kopi av analyserapporter fra laboratoriet

Til toppen