Anleggsarbeid Tyribakken-Svinten

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye vann- og avløpsrør i området Heistad, nærmere bestemt Tyribakken og Svinten.

Gul strek viser trase for vannledninger som skal fornyes.
Gul strek viser trase for vannledninger som skal fornyes.

Framdriftsplan

  • Tilstandsrapporter

Porsgrunn kommune har engasjert Nord Taksering AS for tilstandsrapporter av private eiendommer langs anleggstraseen og oppmåling av kjellerhøyder. Vi kommer tilbake med kontaktinformasjon til vedkommende fra Nord Taksering. De eiendommene dette vil være aktuelt for vil bli kontaktet av overnevnte firma for avtale for registrering. Dette vil skje i tidsrommet november/desember. Disse tilstandsrapportene vil også distribueres til de husstandene det gjelder om det er ønskelig.

  • Oppstart anleggsutførelse er enda ikke avklart, dette vil vi komme tilbake til.

Bakgrunn for tiltak

Anleggsarbeidet er en del av en overordnet plan for vann- og avløpshåndtering i Porsgrunn kommune. Målet er å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette for å minske regnvann inn til renseanlegget, som vil forbedre rensekvaliteten samt fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget.

I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres.
Eiendommene langs anleggstraseen vil motta et varsel om pålegg om å separere stikkledningene sine.

Se mer informasjon om separering av private stikkledninger på Porsgrunn kommune sine sider: https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/avloep/separering-av-private-stikkledninger/

Porsgrunn kommune har ikke en fullstendig oversikt over de private stikkledningene. Vi vet heller ikke om det er separat spillvannsrør og overvannsrør fra husene til den kommunale ledningen. Det er huseiers ansvar å ha kontroll med sine ledninger og melde fra til kommunen dersom det blir gjort endringer. Mye av denne informasjonen har gått tapt fra huset ble bygd og til nå.

Av erfaring vet Porsgrunn kommune at mange hus ble bygd uten at spillvann og overvann er separert. Det vil si at takvann og drenering ofte ble koblet direkte på den private spillvannsledningen i stedet for å legge et eget overvannsrør.

For å få bedre oversikt over eventuelle tilkoblinger av overvann på den private spillvannsledningen, kan Porsgrunn kommune TV-kjøre inni den private spillvannsledningen fra innvendig sluk i kjeller og ut til kommunal tilkobling i veien.

Porsgrunn kommune vill engasjere TT- Teknikk til å utføre rørinspeksjoner fra sluk eller stakeluke i kjeller og ut til den kommunale ledningen. De som er aktuelle for en slik inspeksjon vil bli kontaktet av TT-Teknikk.

Dersom det viser seg at takvann og drensvann er koblet til det private spillvannsrøret, vil abonnenten bli pålagt koble fra dette. I utgangspunktet skal takvann og drensvann ledes ut på egen tomt. Dersom dette ikke er mulig, skal takvann kobles fra og ledes ut på egen tomt og drensvann kobles til en egen overvannsledning.

Praktisk informasjon

Det vil være Porsgrunn kommune sitt internlag som utfører anleggsarbeidet.

Porsgrunn kommune vil bruke telefonvarsling i forbindelse med informasjon til beboere. Du bør sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til:  https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Kontaktinfo

Prosjektleder Byggherre
Joakim Nordskog
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 98600707
E-post: joakim.nordskog@porsgrunn.kommune.no

Til toppen