Anleggsarbeid Tyribakken-Svinten

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye vann- og avløpsrør i området Heistad, nærmere bestemt Tyribakken og Svinten.

Tyribakken Top

Framdriftsplan

Tilstandsrapporter

Porsgrunn kommune har engasjert Nord Taksering AS for tilstandsrapporter av private eiendommer langs anleggstraseen og oppmåling av kjellerhøyder. Vi kommer tilbake med kontaktinformasjon til vedkommende fra Nord Taksering. De eiendommene dette vil være aktuelt for vil bli kontaktet av overnevnte firma for avtale for registrering. Dette vil skje i tidsrommet november/desember. Disse tilstandsrapportene vil også distribueres til de husstandene det gjelder om det er ønskelig.

Oppdatering 24.05.2023:

Fremdrift - Hva skjer i mai og juni 2023

Før vi kan igangsette anleggsarbeidene med å bytte ut gamle vannledninger og kummer, må vi etablere midlertidig vann til alle berørte husstander langs Tyribakken og Svinten.

Vår rørlegger på anlegget er Telerør AS, og de er i full sving med å forberede vanntilførsel via utekranene. De husstandene som ikke har utekraner, vil rørleggeren ordne dette som bekostes av Porsgrunn kommune.

Tyribakken (1)

Når midlertidig vannledninger er etablert til hver husstand, kan vi begynner gravearbeidene.

Vi starter arbeidene i punktene 1 og 2. Disse to stedene blir store gravegroper grunnet utblokking og nye kummer.

Mellom 1 og 2 må vi grave oss ned til alle private vannledninger som er koblet på kommunal vannledning, se blå ringer i skissa.

Som dere ser så blir det større og mindre gravegroper her også, avhengig hvor dypt ledningene ligger.

Vi setter ny stoppekran og stake- og spylekum ca. 1 meter inn på eiendommene, bekostes av Porsgrunn kommune.

Vi har som et mål om å være ferdig med denne strekningen til ferien.

Opplever dere problemer med vannet under anleggsperioden – Ring vakttelefonen til Telerør AS, mob. 948 57 070. Vakttelefonen er åpen hver dag, hele døgnet.

Utfordringer under anleggsperioden

Midlertidig veistenging av Brånanvegen og Svinten, men gående kan passere.
Det skiltes omkjøringsvei via Hagerup Knutson veg.
Dere vil oppleve begrenset fremkommelighet frem til boligene.
Hele veibredden må vi regne med må graves opp.
Vi etablerer ladestasjon for elbiler ved treningssenteret (Øvre Lundeveg 1).
Info om lading vil man finne på ladestasjonen.
Dere vil oppleve støving og støy i forbindelse med anleggstrafikken, spesielt merkes av de som bor i nærheten der arbeidene foregår.
Vi vil ha høyt fokus på støvdemping med å salte og vanne om nødvendig.

Trafikksikkerhet

Det er smale kommunale veier og til dels uoversiktlige kryss på omkjøringsveier.
Vi ber om alle tar hensyn til hverandre.
Erfaringer fra tidligere anlegg, er sparkesykler i høy fart svært utfordrende.
Ber spesielt at farta tilpasses gangfart på omkjøringsveiene.
Få øyekontakt med oss, gjerne vink eller hils til oss, da skal vi hilse tilbake – Det betyr at vi har sett hverandre og er oppmerksomme.
Dette forebyggende for å hindre ulykker og andre uønskede hendelser.
Vi takker for tålmodigheten, og vi ber om at alle viser hensyn til skilting og inngjerding.
Ta kontakt med oss hvis det skulle være noe, noe som er kjekt for oss å vite.

Bakgrunn for tiltak

Anleggsarbeidet er en del av en overordnet plan for vann- og avløpshåndtering i Porsgrunn kommune. Målet er å separere spillvann (kloakk) og overvann (regnvann). Dette for å minske regnvann inn til renseanlegget, som vil forbedre rensekvaliteten samt fjerne behov for økt kapasitet på renseanlegget.

I forbindelse med separering av det kommunale ledningsnettet er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering vil være lite effektiv dersom ikke separering av de private stikkledninger gjennomføres.
Eiendommene langs anleggstraseen vil motta et varsel om pålegg om å separere stikkledningene sine.

Se mer informasjon om separering av private stikkledninger på Porsgrunn kommune sine sider: https://www.porsgrunn.kommune.no/vann-vei-og-renovasjon/avloep/separering-av-private-stikkledninger/

Porsgrunn kommune har ikke en fullstendig oversikt over de private stikkledningene. Vi vet heller ikke om det er separat spillvannsrør og overvannsrør fra husene til den kommunale ledningen. Det er huseiers ansvar å ha kontroll med sine ledninger og melde fra til kommunen dersom det blir gjort endringer. Mye av denne informasjonen har gått tapt fra huset ble bygd og til nå.

Av erfaring vet Porsgrunn kommune at mange hus ble bygd uten at spillvann og overvann er separert. Det vil si at takvann og drenering ofte ble koblet direkte på den private spillvannsledningen i stedet for å legge et eget overvannsrør.

For å få bedre oversikt over eventuelle tilkoblinger av overvann på den private spillvannsledningen, kan Porsgrunn kommune TV-kjøre inni den private spillvannsledningen fra innvendig sluk i kjeller og ut til kommunal tilkobling i veien.

Porsgrunn kommune vill engasjere TT- Teknikk til å utføre rørinspeksjoner fra sluk eller stakeluke i kjeller og ut til den kommunale ledningen. De som er aktuelle for en slik inspeksjon vil bli kontaktet av TT-Teknikk.

Dersom det viser seg at takvann og drensvann er koblet til det private spillvannsrøret, vil abonnenten bli pålagt koble fra dette. I utgangspunktet skal takvann og drensvann ledes ut på egen tomt. Dersom dette ikke er mulig, skal takvann kobles fra og ledes ut på egen tomt og drensvann kobles til en egen overvannsledning.

Praktisk informasjon

Det vil være Porsgrunn kommune sitt internlag som utfører anleggsarbeidet.

Porsgrunn kommune vil bruke telefonvarsling i forbindelse med informasjon til beboere. Du bør sjekke om du er registrert med rett telefonnummer, gå til: https://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Kontaktinfo

Prosjektleder Byggherre
Joakim Nordskog
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 98600707
E-post: joakim.nordskog@porsgrunn.kommune.no

Til toppen