Separering av private stikkledninger

Kommunen ønsker å skille nedbørsvann fra kloakk. Vi jobber derfor med å separere de kommunale avløpsledningene. Som huseier må du gjøre det samme.

Vi ønsker ikke lenger er en felles ledning med både overvann (regn- og smeltevann fra drenering) og spillvann (kloakk), men i stedet føre dette i adskilte ledninger.

Når kommunen separerer sine ledninger, må også du som huseier i samme område gjøre det samme med din private stikkledning (dersom den ikke er separert fra før).

Den private ledningen er mellom huset og kommunens ledning i veien. Som huseier er du både eier og ansvarlig for ledningen - også den delen som ligger under for eksempel en nabotomt.

Privat vann- og avløpsanlegg

Vi henstiller til at du kobler fra taknedløpet og leder regnvannet ut på bakken.

Du får brev fra kommunen med en frist for å gjennomføre arbeidet.

Se også forklaring i video under:

 Ordforklaring
 • Spillvann
  en fellesbetegnelse på vann fra toalett, vasker og sluk i hus
 • Overvann
  regnvann og smeltevann fra tette flater som tak og veier, samt dreneringsvann
 • Avløp/avløpsvann
  alt vann som slippes ut. Spillvann + overvann
 • Stikkledning
  en fellesbetegnelse på vann- og avløpsrørene mellom bygningen og hovedledningen
 • Separering
  skille nedbørsvann fra kloakk i hver sine ledninger

Hvorfor vil vi ha to avløpsledninger?
 • Med felles ledning for overvann og spillvann (kloakk), vil både rent og forurenset vann pumpes til nærmeste renseanlegg. Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig regnvann og smeltevann til renseanlegget
 • Ved mye nedbør er ikke ledningene store nok til å frakte alt vannet til renseanlegget. I slike situasjoner renner dette ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø og forurenser disse. Derfor er det et godt miljøtiltak å separere ledningene, slik at regnvann går til naturen og kloakk går til renseanlegget
 • Det reduserer faren for at du skal få kloakk opp fra sluk i kjelleren (tilbakeslag)

Slik kan du gjøre det

Hvis arbeidene på den kommunale hovedledningen fortsatt pågår, kan det være lurt å avtale med entreprenøren om de også kan utføre arbeidet på din stikkledning.

Ved kontakt med godkjent rørlegger/entreprenør anbefaler vi:

 • be om pristilbud fra flere rørleggere
 • inngå en skriftlig kontrakt
 • i kontrakten bør du ha med at arbeidene ikke er ferdig før ferdigmelding er godkjent av kommunen
 • ikke betaler alt forskudd

Sjekk gamle rør!

Dersom du har gamle ledninger, kan det være lurt å skifte disse når du separer. Erfaringsmessig har ledninger begrenset levetid, og bør skiftes ut før de går i stykker. Ledninger, både for kloakk og drikkevann, skal være tette.

Septiktank: Har du septiktank/slamavskiller, skal denne kobles ut. Tanken må deretter tømmes, og enten fylles igjen med egnede masser, eller graves opp og leveres til godkjent mottak.

Meldeplikt

En autorisert rørlegger skal sende inn sanitærmelding og få denne godkjent av kommunen før arbeidet kan starte.

Hvis du legger nye rør i en ny grøft, må rørleggeren din sende inn en byggesøknad.

Hvis gravingen skal foregå i offentlig vei må rørleggeren sende inn gravesøknad.

Du må sørge for at rørleggeren sender oss ferdigmelding og bilder innen fristen.

Få tillatelse fra naboen: Hvis ledningene berører naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn, skal tinglyses hos Kartverket.

Hvis flere eiendommer har felles stikkledning, er det ofte inngått avtaler om vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne dette hos Kartverket. Eierne har normalt et solidarisk ansvar for vedlikehold av en felles stikkledning.

Kostnader: Du som huseier eier også stikkledningen. Du har ansvar for stikkledningen og må derfor betale for separering eller utbedring.

Hva er et pålegg

Et pålegg er et juridisk virkemiddel. Pålegget du får er i henhold til en lov. Vi gir deg pålegg for å sikre at du gjennomfører tiltaket.

Vi har derfor rett til å kreve at du separerer din stikkledning i henhold til forurensningsloven § 22 annet ledd:

Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensnings-myndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det.

Vedlegg PDF «Saksgang»

Slik får du vann fra takrenner ut på bakken - og ikke ned i bakken.

Vi henstiller til at alle huseiere i Porsgrunn kobler fra taknedløpet slik at regn- og smeltevann fra taket renner ut på eiendommen og ikke ned i avløpet. Har du fått pålegg fra kommunen om å separere stikkledning for avløp, skal du samtidig frakoble taknedløp.

Dette kan du enkelt gjøre selv, eller få hjelp av rørlegger.

Du kan lede takvannet ut på bakken på egen tomt ved å montere utkast på nedløpet.

Nedløpet tetter du med et lokk. Du bør se etter egnet sted å lede vannet til.

Pass på at:
 • vann fra taknedløp kommer langt nok ut fra husveggen. Da unngår du at vannet renner inn i kjelleren
 • at vannet ikke renner slik at dine naboer får problemer
 • at vannet ikke renner over gangveier. Da unngår vi glatte, isdekte flater om vinteren

Her er en brosjyre som viser hvordan du enkelt kan gjøre dette: Vedlegg PDF «frakobling av taknedløp PK»

Her får du som huseier gode tips til å sikre eiendommen mot vannskader når avløpet er separert og regnvannet skal ledes ut på bakken.

Gode tips til deg som huseier

Overvann er regn og smeltevann som renner av tak, veier, gårdsplasser og andre tette flater. Du må sørge for at dette vannet ikke skader din og naboenes eiendommer.

Når det regner mye, klarer ikke grunnen å ta unna alt vannet. Ofte er det asfalt og belegningsstein som hindrer vannet i å trenge ned i bakken. Da finner ikke vannet lenger sin naturlige vei.

Regn og smeltevann er et felles ansvar hvor både kommunen, utbyggere og innbygger må bidra. Vi må regne med mer og kraftigere regn i fremtiden. I felleskap kan vi gjøre tiltak for å redusere skadeomfanget og utnytte vannet til noe positivt.

Tips:
 • Som huseier er det viktig å sørge for at vann fra taknedløp og andre tette flater frakobles avløpsnettet, at det blir ledet ut på bakken og vekk fra huset. Du må sørge for at vannet naturlig trenger ned i bakken. Det minsker risikoen for oversvømmelser
 • Det er viktig å være klar over at gode løsninger for overvannshåndtering kan medføre at deler av eiendommen vil kunne bli stående under vann etter kraftig regnskyll. Dersom det er laget gode løsninger for hvor og hvordan vannet midlertidig blir liggende i terrenget, vil det ikke medføre skader
 • Du kan samle regnvann fra takrenner i en tønne eller lede vannet direkte ut mot vegetasjon på eiendommen. Hagen liker regnvann. Samtidig er disse enkle tiltakene med på å redusere unødvendig bruk av drikkevann til hagevanning
 • Regnbed, som er et nedsenket blomsterbed, og grønne grøfter bidrar til at vannet holdes igjen på overflaten og renner saktere ned i grunnen. Da er det mindre risiko for oversvømmelser
 • Asfalt hindrer vann i å trenge ned i bakken. Da kan det fort bli oversvømmelser ved mye nedbør. Grus eller belegningsstein som lar vann trenge gjennom er bedre valg
 • Rens rister, kummer og takrenner for blader og kvister slik at vannet kan renne fritt. Det er et felles ansvar å sørge for at rister er åpne, også de i veier utenfor boliger
 • Sørg for å utforme overflatene på tomten din slik at de faller ut fra husveggene. Da unngår du at vann blir stående å presse mot grunnmur med fare for at vann kan trenge inn i kjelle

Har du flere spørsmål?

Kontakt Servicesenteret på telefonnummer 35 54 70 00 eller send en epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no

Fettvett.no

Dovett.no

Til toppen