Solheim Langangen - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med Victoria Hus AS vedrørende utbyggingsavtale for Solheim, Langangen, gnr. 22/11.

Oversiktskart Solheim Langangen

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Forhandlingene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av kjøreveg, fortau, g/s-veg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 15/06949 i kommunens arkivssystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill til forhandlingene

  Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen