Solbakkmoen - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale (1)

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av kjøreveg, fortau, gang- og sykkelveg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Utbyggingsavtalen regulerer herunder finansiering av bidrag til etablering trygg gangforbindelse på deler av strekningen mellom Lillegården(planID1009) og bro over Bergselva (planID1007).

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med SUS – (Selskap under stiftelse) og flere grunneiere vedrørende utbyggingsavtaler for Solbakkmoen gnr./bnr. 39/13, 39/31 m.fl.

Forhandlingene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av kjøreveg, fortau, gang- og sykkelveg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Forhandlingene vil herunder omhandle finansiering av bidrag til etablering trygg gangforbindelse på deler av strekningen mellom Lillegården (planID 1009) og bro over Bergselva (planID 1007).  Forhandlingene om bidrag sees i sammenheng med øvrige varsler om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale:

  • Solbakken Kjerkebukta (planID 1017)
  • Røra Søndre (planID 1018)
  • Rørakollen (planID1021)
  • Sommerro ved Seivall (planID 1019)
  • Blåbæråsen hytteområde (planID 1020)
  • Kommuneplanens arealdel Bergsbygda

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 15/07843 i kommunens arkivsystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  • Kommunalområdet Miljø og byutvikling
  • E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller
  • Postadresse: Pb 128, 3901 Porsgrunn
  • Merk henvendelsen med saksnummer 19/14906

  Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen