Solbakken Kjerkebukta - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av gang- og sykkelveg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med XT-bygg AS vedrørende utbyggingsavtale for Solbakken - Kjerkebukta gnr./bnr. 39/21, 39/168 m.fl.

Forhandlingene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av gang- og sykkelveg.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 16/15259 i kommunens arkivsystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen