Området Gamle teknikeren - Linnajordet - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Forhandlingene vil omhandle miljø- og trafikksikkerhetstiltak i form av fortau og innsnveringer, opparbeidelse av torg foran gamle teknikeren, lekeplass og sikring mot jernbane ved Linnajordet.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Kart som viser hvor det skal utvikling av eiendom skal foregå

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med Osebakken Utvikling AS vedrørende utbyggingsavtale for Detaljert reguleringsplan for del av Osebakken, Området Gamle teknikeren - Linnajordet, plan id. 252.

Forhandlingene vil omhandle miljø- og trafikksikkerhetstiltak i form av fortau og innsnveringer, opparbeidelse av torg foran gamle teknikeren, lekeplass og sikring mot jernbane ved Linnajordet.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 15/02012 i kommunens arkivssystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen