Øvre del av Mule - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av kjøreveg, fortau, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med TVB Tomter AS vedrørende utbyggingsavtale for Øvre del av Mule gnr./bnr. 59/66 m.fl.

Forhandlingene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av kjøreveg, fortau, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 14/06698 og 19/09436 i kommunens arkivsystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen