Njålsveg 4 - 6 - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av fortau.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med Njålsveg 4 – 6 AS vedrørende utbyggingsavtale for Njålsveg 4 – 6 gnr./bnr. 46/422, 46/882, 46/883 m.fl.

Forhandlingene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av fortau.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 19/12687 i kommunens arkivsystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen