Lønnebakke Næringsområde - Varsel om oppstart av reforhandling av utbyggingsavtale

Innhold

Med bakgrunn i endret reguleringsplan varsles det om oppstart av reforhandling av utbyggingsavtale for Lønnebakke Næringsområde. Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av kjøreveg, fortau og g/s-veg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune starter opp reforhandling av utbyggingsavtale for Lønnebakke Næringsområde, gnr./bnr. 20/11 m.fl., med Lønnebakke Næringspark AS.

Forhandlingene vil basere seg på allerede inngått utbyggingsavtale, men bli justert for endringene i reguleringsplanen.  Endringen er i hovedsak omlegging av intern veg.  Forhandlingene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av kjøreveg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 21/01620 i kommunens arkivsystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.  Såfremt det ikke fremkommer vesentlige nye momenter under forhandlingene eller ved offentlig ettersyn, vil utbyggingsavtalen bli inngått uten behandling i bystyret.  Det vises da til formannskapets behandling av tilsvarende utbyggingsavtale i sak 55/21.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen