Lønnebakke Næringsområde - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av kjøreveg, fortau og g/s-veg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Klikk på kartet for mer informasjon.

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med Lønnebakke Næringspark AS vedrørende utbyggingsavtale for Lønnebakke Næringsområde gnr./bnr. 20/11 m.fl.

Forhandlingene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av kjøreveg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 15/07717 i kommunens arkivsystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen