Lønnebakke Næringsområde - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av kjøreveg, fortau og g/s-veg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune legger forslag til utbyggingsavtale mellom Lønnebakke Næringsområde AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av kjøreveg, fortau og g/s-veg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Dokumenter

Fremforhandlet utbyggingsavtale

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for Lønnebakke Næringsområde
 2. Reguleringsbestemmelser for Lønnebakke Næringsområde
 3. Kartskisse gnr./bnr. 20/11 m.fl.– Eiendommen
 4. Kostnadsoverslag kontantbidragstiltak og kommunalt bidrag
 5. Kartskisse kontantbidragstiltak
 6. Faseplan kontantbidragstiltak
 7. Kostnadsoverslag realytelser - Fase 1, Fase 2 og Fase 3
 8. Kartskisse/Faseplan realytelser Veg og VA – Fase 1
 9. Kartskisse/Faseplan realytelser Veg og VA – Fase 2
 10. Kartskisse/Faseplan realytelser Veg og VA – Fase 3
 11. Prinsippskisser plassering VA i veg, samt snitt av veg #1 og #2
 12. Retningslinjer for bruk av justeringsmodellen ifm utbyggingsavtaler.
 13. Samordningsavtale og avtale om overdragelse av justeringsrett til PK
 14. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp – Fase 1
 15. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp – Fase 2
 16. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp – Fase 3
 17. Kartskisse – overdragelse av arealer Fase 1, Fase 2 og Fase 3
 18. Erklæring om rett til drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg
 19. Bekreftet firmaattest for Lønnebakke Næringspark AS

Kontaktperson

Utbyggingssjef Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Rådmannens Stab
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 21/03881

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 26.07.2021

Til toppen