Lønnebakke Næringsområde – Reforhandlet utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Innhold

Reforhandlet utbyggingsavtale regulerer finansiering av kjøreveg, fortau og g/s-veg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.
Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune legger reforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Lønnebakke Næringsområde AS og Porsgrunn kommune ut til offentlig ettersyn, i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av justert fremføring av kjøreveg, fortau og g/s-veg, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg, i tråd med justert reguleringsplan.  Det legges opp til at utbyggingen av den offentlige infrastrukturen kan gjennomføres i 4 faser mot tidligere 3 faser.

Tidligere fremforhandlet utbyggingsavtale er behandlet i formannskapssak 55/21.  Administrasjonen vil vurdere i etterkant av det offentlige ettersynet, hvorvidt det er behov for å fremme den reforhandlede utbyggingsavtalen til behandling i formannskap/bystyre.

Dokumenter

Fremforhandlet utbyggingsavtale

Vedlegg:

 1. Reguleringsplankart for Lønnebakke Næringsområde
 2. Reguleringsbestemmelser for Lønnebakke Næringsområde
 3. Kartskisse gnr./bnr. 20/11 m.fl.– Eiendommen
 4. Kostnadsoverslag kontantbidragstiltak og kommunalt bidrag
 5. Kartskisse kontantbidragstiltak
 6. Faseplan kontantbidragstiltak
 7. Kostnadsoverslag realytelser - Fase 1, Fase 2, Fase 3 og Fase 4
 8. Kartskisse/Faseplan realytelser Veg og VA – Fase 1
 9. Kartskisse/Faseplan realytelser Veg og VA – Fase 2
 10. Kartskisse/Faseplan realytelser Veg og VA – Fase 3
 11. Kartskisse/Faseplan realytelser Veg og VA – Fase 4
 12. Prinsippskisser plassering VA i veg, samt snitt av veg #1 og #2
 13. Retningslinjer for bruk av justeringsmodellen ifm utbyggingsavtaler.
 14. Samordningsavtale og avtale om overdragelse av justeringsrett til PK
 15. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp – Fase 1
 16. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp – Fase 2
 17. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp – Fase 3
 18. Overslagsberegning av samlet overføring av justeringsbeløp – Fase 4
 19. Kartskisse – overdragelse av arealer Fase 1, Fase 2, Fase 3 og Fase 4
 20. Erklæring om rett til drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg
 21. Firmaattest for Lønnebakke Næringspark AS

Kontaktperson

Utbyggingssjef Terje Madsen, tlf: 95 23 21 08

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Porsgrunn kommune v/Utbyggingssjef
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer 21/03881

Frist for å sende merknader

Frist for merknader settes til: 08.12.2022

Til toppen