Kommuneplanens arealdel Bergsbygda - Varsel om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av bidrag til etablering trygg gangforbindelse på deler av strekningen mellom Lillegården(planID1009) og bro over Bergselva (planID1007).

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger av utbyggingsavtaler med flere grunneiere/utbyggere tilknyttet rekkefølgekrav for etablering av samfunnsservice og teknisk infrastruktur, jfr. pkt. 1.1.4.2 Bergsbygda i kommuneplanens arealdel.

Forhandlingene vil omhandle finansiering av bidrag til etablering trygg gangforbindelse på deler av strekningen mellom Lillegården (planID 1009) og bro over Bergselva (planID 1007).  Forhandlingene om bidrag sees i sammenheng med øvrige varsler knyttet til oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale:

  • Solbakkmoen (planID 1016)
  • Solbakken Kjerkebukta (planID 1017)
  • Røra Søndre (planID 1018)
  • Rørakollen (planID 1021)
  • Blåbæråsen hytteområde (planID 1020)
  • Sommerro ved Seivall (planID 1019)

Fremforhandlede avtaler vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før de fremmes for behandling i bystyret. 

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  • Kommunalområdet Miljø og byutvikling
  • E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller
  • Postadresse: Pb 128, 3901 Porsgrunn
  • Merk henvendelsen med saksnummer 22/01442

  Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen