Forretningsområde Dr Munks gate - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av veg, fortau og delvis stengning av Grenmarsvegen, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med utbygger/COOP Norge Eiendom AS vedrørende utbyggingsavtale for Forretningsområde Dr. Munks gate gnr./bnr. 200/798, 200,396, 200/390 m.fl.

Forhandlingene vil i hovedsak omhandle finansiering av veg, fortau og delvis stengning av Grenmarsvegen, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 19/05670 i kommunens arkivsystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill til forhandlingene

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen