Et område med Pors Stadion - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering av kjøreveg, trafikksikkerhetstiltak ved innsnevring av Stadionvegen, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

Klikk på kartet for ytterligere kartinformasjon.

Kart over område som utbyggingsavtalen omfatter  

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med Vestheimvegen Utbygging AS vedrørende utbyggingsavtale for et område med Pors Stadion gnr./bnr. 121/1957 m.fl.

Forhandlingene vil i hovedsak omhandle opparbeidelse av kjøreveg, trafikksikkerhetstiltak ved innsnevring av Stadionvegen, samt teknisk infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 13/02037 i kommunens arkivssystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen