Bryns gbnr. 54/236 - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Innhold

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med Stridsklev Eiendom AS vedrørende utbyggingsavtale for Bryns gnr./bnr. 54/236 m.fl.

Plankart Bryns

Porsgrunn kommune starter opp forhandlinger med Stridsklev Eiendom AS vedrørende utbyggingsavtale for Bryns gnr./bnr. 54/236 m.fl.

Forhandlingene vil omhandle opparbeidelse av fortau.

For mer informasjon om reguleringsplanen henvises det til saksnummer 17/06474 i kommunens arkivssystem.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for behandling i bystyret.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  Kontaktperson

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.

Til toppen