Hva er en utbyggingsavtale?

Innhold

Her beskrives hva avtalen er og hvordan prosessen foregår.

Hvorfor lage utbyggingsavtaler?

Kommunen har en viktig rolle med å bidra til god bolig- og næringsutvikling.

Overordnede planer som kommuneplanen og reguleringsplaner beskriver utformingen av offentlig infrastruktur og offentlige rom. Disse planene sier imidlertid ingenting om hvem som skal bygge eller hvem som skal finansiere de offentlige tiltakene. Dette bestemmes i utbyggingsavtalen. Gjennom utbyggingsavtaler sikrer kommunen økonomisk bidrag fra utbygger til nødvendig infrastruktur.

Utbyggingsavtaler gir kommunen en mer aktiv rolle med å tilrettelegge for utbyggingsprosjekter. 

Utbyggingsavtaler sikrer offentlige rom

Porsgrunn kommune ønsker befolkningsvekst. Byen fortettes og tidligere næringsområder transformeres til nye boligområder. Nye boliger og ny bruk av områder krever etablering av teknisk infrastruktur, som:

 • plasser og grøntområder
 • veger, gater, sykkelveger og turveger
 • avfallshåndtering
 • vann- og avløpsnett

Utbyggingsavtalen:

 • Sikrer kvalitet i nye utviklingsområder, samt ved fortetting i eksisterende byområder, ved at nødvendig offentlig infrastruktur sikres finansiert og opparbeidet
 • Bidrar til at utbygging skjer i henhold til de intensjoner som er nedfelt i kommunens utbyggingspolitikk og arealplaner
 • Sikrer økonomisk bidrag fra utbygger til nødvendig kommunal infrastruktur, eller etter avtale at utbygger selv bygger hele eller deler av infrastrukturen 

Utbyggingsavtale er i utgangsgpunktet en frivillig avtale, men kommunen forutsetter at det inngås utbyggingsavtale dersom kommunen skal overta teknisk infrastruktur.

Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Bystyrevedtak 101/06 angir i hvilke tilfeller det kan inngås en utbyggingsavtale, og synliggjør hvilket innhold utbyggingsavtalen kan ha.

Innhold i utbyggingsavtaler

Innholdsmessig er det to varianter av innhold i utbyggingsavtaler:

Utbygger/grunneier bygger selv

Utbygger/grunneier bygger det aktuelle tiltaket selv. Utbygger overleverer tiltaket til kommunen når det er ferdig.

Utbygger/grunneier betaler kommunen for å bygge

Utbygger/grunneier betaler kommunen for å bygge tiltaket. Utbygger får igangsettingstillatelse når tiltaket er finansiert. Kommunen sørger for å bygge tiltaket når byggegrunn er overlevert/frigjort.

Hvordan blir avtalen utarbeidet og vedtatt? 

 1. Varsel om oppstart: Oppstart av forhandlinger mellom Porsgrunn kommune og utbygger/grunneier. Rådmannens Stab forhandler utbyggingsavtaler på vegne av Porsgrunn kommune.
 2. Innspill: Berørte parter har mulighet til å komme med innspill og kommentarer.
 3. Utkast: Utkast til fremforhandlet utbyggingsavtale legges ut til offentlig høring.
 4. Vedtak: Avtalen sendes til politisk behandling. Bystyret vedtar utbyggingsavtaler. Politisk behandling skjer samtidig med tilhørende reguleringsplanarbeid.
 5. Signering: En utbygger inngår en utbyggingsavtale med kommunen før byggestart.

Samarbeid om merverdiavgift i utbyggingsprosjekter

Porsgrunn kommune kan tilby samarbeid om merverdiavgift for den delen av infrastrukturen som skal overtas av kommunen. Samarbeidet kan skje både etter anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til utbyggingavtaler, eller ønsker å inngå en utbyggingsavtale, kan du ta kontakt med:

Terje Madsen i Rådmannens Stab
E-post: terje.madsen@porsgrunn.kommune.no

Telefon: 95 23 21 08.

Til toppen