Priser

Innhold

Prisliste over tolke- og oversettelsestjenester

Tolketjenesten har endret priser på fremmøtetolkning fra 01.05.14

Fremmøtetolking

Antall timer (totalt minimum 2 timer): Kr. 750,- pr time + mva
+ reiseutgifter

Telefontolking

Antall timer (totalt minimum 1 time): Kr. 750,- pr time + mva
Bestilt og effektiv tolketid (tolkeoppdrag utover 30 min.): Kr. 750,- pr time + mva
Påbegynt 1/2 time utover 1 time: Kr. 375,- + mva

Skriftlig oversettelser

1 A4-side, løpende tekst*: 975 kroner +25% mva.

1 side, standarddokument*: 1105 kroner + 25% mva.

* Løpende tekst: arbeidsattester, bekreftelser, erklæringer, informasjonsskriv og lignende.

* Standarddokumenter: ID-kort, vielses- og fødselsattester, førerkort og lignende."

Retts-/advokat-/polititolkning

Faktureres i henhold til justisdepartementets salærforskrift fra det offentlige til advokater m.v.

Generelle forhold

Oppdrag mellom kl. 17.00 og kl. 21.00: 50% tillegg
Oppdrag mellom kl. 21.00 og kl. 06.00: 100% tillegg
Oppdrag lørdager, søndager og helligdager: 100% tillegg
Det beregnes ikke moms på lege-, helseoppdrag.

Fakturagebyr kr. 30,00.

Avbestillingsfrist 48 timer i virkedag for tolketidspunktet. 

Påbegynte 1/2 time avrundes oppad til nærmeste 1/2 time.

Dersom ikke tolkeoppdrag er levert til riktig tid eller sted, skal fakturaen avkortes tilsvarende, med mindre avbrudd/forsinkelse skyldes forhold hos oppdragsgiver ..

Reisegodtgjørelse beregnes etter statens reiseregulativ. Eventuelle avvik og/eller andre ekstraordinære forhold avtales på forhånd.

Til toppen