Byutvikling

Innhold

Virksomheten Byutvikling består av tjenester knyttet til arealplan, byggesaker, miljøoppgaver, næringsutvikling, kart, og forvaltning av eiendomsgrenser.

Virksomheten Byutvikling har omlag 30 ansatte og kan tilby følgende tjenester:

 • Behandling, rådgivning/vurdering og utarbeiding av regulerings- og bebyggelsesplaner.
 • Behandling og rådgivning i byggesaker og behandling av delingssaker og seksjoneringer.
 • Interkommunalt samarbeid om tilsyn i byggesaker.
 • Miljøoppgaver som forurensningssaker, friluftsliv, naturvern, klima- og energi og LA-21.
 • Tilretteleggerrolle mot virksomhetene Kultur, idrett og fritid, Bydrift og Bygge- og Eiendom.
 • Utredningsarbeid.
 • Trafikksikkerhetsaker.
 • Eiendomsoppmåling, webkart.

 Våre mål og utfordringer:

 • høy brukerfokus og god service.
 • imøtekomme ønsker fra publikum, utbyggere og ulike aktører.                  
 • rask og effektiv saksbehandling.
 • legge til rette for medvirkning og engasjement i en kreativ byutvikling.

 

Geodata

Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til landmåling, oppmålingsforretninger samt etablering og vedlikehold av kartdata.

Avdelingens ansvars- og arbeidsområde reguleres bl.a. av plan- og bygningsloven, lov om eiendomsregistrering, eierseksjonsloven og lov om stadnamn.
Det heter i plan- og bygningsloven at: "Kommunen har det formelle ansvaret for å etablere et nødvendig kartverk for oppgaver etter plan- og bygningsloven." ... "Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven, bl.a. for å utarbeide kommuneplanens arealdel, områdeplaner og detaljplaner."
*I hht. lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) er kommunen den lokale matrikkelmyndighet.
I hht matrikkelloven sørger kommunen for at grensene for fast eiendom blir nøyaktig merket og målt.
Seksjoneringsloven ivaretar seksjonering av bygg og eiendommer.
Avdelingens rammer er videre gitt gjennom nasjonale og regionale standarder for geodata mht. kartlegging, måling og grunnlagspunkter, gjennom avtaler med faste samarbeidspartnere (spesielt partnere i Geovekstsamarbeidet) og lokale beslutninger.

Eiendom og matrikkel

Oppmålingsforretninger og eiendomsgrenser.
Her finner du informasjon om deling eller sammenslåing av eiendommer, samt påvisning og justering av eiendomsgrenser.

Byggesak

Byggesaksbehandling - kommunen som bygningsmyndighet.

Oppføring, riving og alle former for utvidelse og endring av bygninger, konstruksjoner og anlegg skal godkjennes av kommunen som bygningsmyndighet før arbeidene settes i gang. Dette gjelder også deling av eiendom.

Virksomheten Byutvikling tilbyr følgende tjenester: 
• Behandling av søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) med underliggende regelverk. 
• Føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen holdes i kommunen. 
• Informasjon, råd og veiledning.

Kommunene Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien samt regionale myndigheter i Telemark har samarbeidet om å legge til rette for en enhetlig og forutsigbar saksbehandling av alle typer plan- og byggesaker. Resultatet er Grenlandsstandarden.

Byggetiltakene kan deles inn i tre kategorier.
En noe utfyllende beskrivelse av de ulike sakstypene finnes her.

Informasjon, råd og veiledning: 
• Går du med byggeplaner, kan du få blanketter, situasjonskart og informasjon om reguleringsplaner og bestemmelser på servicesenteret. 
• Ved større byggesaker anbefales å ta direkte kontakt med faglig kvalifisert foretak (arkitekt, rådgivende ingeniør, byggmester e.l.) for utforming og innsending av søknad.
• Ved ønske eller behov for møte med saksbehandler bes det om å ringe og avtale.

Plan og miljø

Plan og miljø er en avdeling under virksomheten Byutvikling og har blant annet ansvar for kommunal saksbehandling av private reguleringsplaner, miljøforvaltning og utarbeidelse av kommuneplanen.

Avdeling for plan og miljø bidrar til ivaretakelse og utvikling av byens fysiske omgivelser. Det skjer gjennom overordnede strategier for byutvikling, areal- og transportplanlegging, og gjennom behandling, utarbeiding og forvaltning av arealplaner (bl.a. reguleringsplaner) i tråd med plan- og bygningsloven.

I tillegg lager plan og miljø temaplaner og veiledningsmateriell som øker forutsigbarheten mot innbyggere og det private markedet. Avdelingen ønsker også å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom en god natur- og miljøforvaltning.

Kontaktinformasjon

Navn Telefonnummer Rolle
Ebba Friis Eriksen 988 49 822 Virksomhetsleder Byutvikling
Marius B. Lid 416 62 612 Avd. leder Plan og miljø
Øyvind Bakken 35 54 74 75 Avd.leder Geodata
Baard Gonsholt 948 26 126 Avd.leder Byggesak

Servicesenteret: 35 54 70 00
Mandag - Fredag kl. 08.00-15.00

Virksomhetsleder
Ebba.Friis.Eriksen@porsgrunn.kommune.no

Besøksadresse: Storgt. 153
Postadresse: Pb. 128, 3901 Porsgrunn.

Til toppen