Kvikkeleire og skredfare

Kvikkleireskred er isolerte hendelser og er knyttet til grunn- og terrengforhold på det aktuelle stedet. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) ivaretar det statlige forvaltningsansvaret for skredforebygging.

Ras

Å bo i et kvikkleireområde

Deler av Porsgrunn kommune består av leire som ble dannet som havbunn, og som har hevet seg til landjord etter istiden.  Leirgrunnen finnes under det som kalles marin grense (ca. 200 meter over havet). Under marin grense kan det finnes områder med kvikkleire. De mest utsatte områdene er kartlagt som potensielle kvikkleiresoner, men det er også områder som ikke er kartlagt.

Det bor ca 105 000 mennesker på kvikkleiresoner i Norge Det er kartlagt over 2300 soner.

Mange av de tettest befolkede områdene i Norge er i områder hvor det er marin leire og hvor det kan være kvikkleireforekomster.

NVE sier det er generelt trygt å bo på kvikkleire. Det regnes altså ikke som farlig å bo på kvikkleire. Det må være helning i terrenget for at leira skal renne ut og bli et større skred. Det er først når kvikkleira overbelastes at den kan kollapse. Det er derfor veldig viktig å ikke overbelaste kvikkleire.

Kvikkleireskred utløses ofte av anleggsvirksomhet som grave- og fyllingsarbeider. Det stilles strenge krav til de som bygger i kvikkleireområder.

Kvikkleireskred kan også utløses av erosjon i elver og bekker.

Kontakt oss ved endringer i terreng

Dersom kommunens innbyggere likevel skulle observere endringer i terreng, må disse meldes til Porsgrunn kommune snarest. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger. Kommunen vurderer og følger opp alle henvendelser.

Kontakt kommunens servicesenter på 35547000.

Ved akutte hendelser utenfor åpningstid – ring politiet.

Spørsmål om kvikkleire

Har du spørsmål eller ønsker informasjon om kvikkleire i Porsgrunn kommune som du ikke finner svar på her eller hos NVE?

Oppfølgende spørsmål kan sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no

Vær varsom ved terrengendringer

Alle må være varsomme ved terrengendringer, oppfylling og graving. Sikkerhet og grunnforhold blir vurdert og dokumentert i alle plan- og byggesaker under marin grense. Men også små tiltak må vurderes. Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke i potensielt skredutsatte områder.

Vi oppfordrer alle som er usikre på grunnforholdene i et byggeprosjekt til å kontakte kommunen for avklaringer før man setter i gang, selv for små tiltak.

Aktsomhet langs Leirkup (Lilleelva)

Det er viktig å ikke fjerne vegetasjon langs Leirkup. Dumping av avfall i og langs Leirkup er heller ikke lov.

Tiltak inkluderer også inngrep i vegetasjonsbeltet langs vassdrag og skråninger uten faglig vurdering i disse områdene, for eksempel trefelling langs Leirkup. Dumping av for eksempel hageavfall i Leirkup vil også utgjøre en potensiell risiko.

For områdene langs Lilleelva/Leirkup gjelder også Plan- og bygningsloven bestemmelser i § 1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.

Krav til utredning av geoteknikk

Geoteknikk skal alltid inngå som en del av prosjektering i alle typer tiltak, men må dokumenteres mer grundig for alle tiltak i områder avsatt som fareområder. Utredningene må avklares med kommunen.

I disse områdene gjelder ikke unntaksbestemmelsene i andre lover og forskrifter.

Ansvar

Det er konsulent/oppdragsgiver/tiltakshaver som er ansvarlig for å gjennomføre utredninger og sikre at tiltaket utføres i samsvar med kommuneplan, reguleringsplaner og andre forskrifter og lovverk (Plan- og bygningsloven § 28-1 krever tilstrekkelig sikring mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold). Denne utredningen skal alltid sendes kommunen.

Kommuneplanens arealdel viser hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal, deriblant ras- og skredfare. Kommuneplanen har bestemmelser for kvikkleire, ras- og skredfare.

Flom- og skredkart

NVEs kart om kvikkleire vil kunne være nyttig for mange.

Kartet gir informasjon om faresoner for kvikkleireskred. Faresoner for kvikkleire viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred.

Kartet er ikke fullstendig, og kvikkleire kan forekomme utenfor de merkede områdene.

Orientering til formannskapet

Kommunalsjef Per Sortedal orienterte formannskapet 7. januar 2020.  Det ble da orientert spesielt om soneutredning for kvikkleiresone 696 Austad. Det gjøres oppmerksom på at det også det må gjøres vurderinger i alle områder som er avmerket som fareområde.

Les hele orienteringen til formannskapet her : https://sru23.porsgrunn.kommune.no/api/utvalg/231547/moter/922814/behandlinger/0/0

Les mer om kvikkleireskred på nve.no

Til toppen